Ogrevanje

Izogibni cevni lok

Z upogibom navadnega cevnega loka 90o, katerega širina izogiba je samo do osi upognjenega cevnega kraka, dosežemo, da znaša mera v tem primeru samo do sredine upogiba.


Kadar imamo dve cevi z enakim odmikom od stene in se morata križati, izvedemo križanje, z izogibnim lokom na eni od cevi. Priporočljiva izvedba izogibnega loka je na vertikalni cevi. Izogibni lok naredimo z dvema lokoma 45o in enim 90o. Najprej izdelamo lok 90o. Pravilni izris na cevi izvedemo tako, da najprej izvedemo 45o lok.

Na sliki 1 je prikazano, da se mora cev s premerom DN 32 izogniti cevi DN 20 in sicer z minimalnim odmikom, ki znaša 10 mm. Pri zarisovanju najprej označimo širino izogiba na ravni cevi, ki je sredina loka. V primeru, kot je prikazan na sliki št. 2 vidimo, da je to 400 mm. Do sredine upogiba moramo dodati še 13 mm (slika št. 3). S tem se bo dodana mera pri upogibanju 45o loka izravnala. Pogosto se zdi, da je mera na točki Km (glej sliko št. 3) v središču križanih lokov in loka, ki pelje okoli cevi. Odmik med širino izogiba in sečiščem tega krožnega loka z osjo upognjene cevi je vstavljeni dodatek.  

Slika 1 - Primer za zarisovanje širine izogiba
Slika 1 - Primer za zarisovanje širine izogiba
Slika 2 - Zarisovanje loka 90o
Slika 2 - Zarisovanje loka 90o
Slika 3 - Ugotavljanje dodatka (v tem primeru je 13 mm) , s tem, da je »širina izogiba« že znana
Slika 3 - Ugotavljanje dodatka (v tem primeru je 13 mm) , s tem, da je »širina izogiba« že znana

Z upogibom navadnega cevnega loka 90o , katerega širina izogiba je samo do osi upognjenega cevnega kraka, dosežemo, da znaša mera v tem primeru samo do sredine upogiba, (slika 4).

Slika 4 - Pri loku 90o moramo ločiti, ali se določena mera nanaša na sredino cevi ali do sredine loka
Slika 4 - Pri loku 90o moramo ločiti, ali se določena mera nanaša na sredino cevi ali do sredine loka

Takšna risarska ugotavljanja so v praksi zelo zamudna. Za dodatek so odvisne od premera obkrožne cevi  in od odmika  med obema cevema, ki običajno znaša 10 mm in narašča proporcionalno z določenimi merami. Zaradi tega se v praksi pogosto poslužujemo naslednje formule št. 1

 

                  širina izogiba

Dodatek = -------------------

                           4

 

Pri čemer je širina izogiba A vsota premera cevi D in cevnega odmika.

Za primer po sliki št. 3 dobimo po tem (formula št. 2)

                   širina izogiba          42 + 10       52

Dodatek = ------------------------ = ------------ = -------- = 13 mm

                            4                       4           4

Za izračun širine izogiba potrebujemo upogibni polmer cevi, ki jo bomo upognili. Kot izhaja iz slike št. 5, je polmer cevi cevi, za upogib, večji kot dolžina upogiba (formula št. 3)

                                                 premer cevi  d

Polmer = širina izogiba   +   -----------------------

                                                        2

 

Za primer je razvidno s slik št. 3 in 5 da je (formula št. 4)

                   28

r  =  52  +  -----  =  66 mm

                    2

 

širina izogiba pri izogibnem loku je (formula št. 5)

                                 R · 1,5                               99

B90o   =  r  ·  1,5  +  -----------  =  66  · 1,5  +   --------  =  99  +  4,9  »  104 mm

                                     20                                  20

Izogibni lok 90 je narisan na sliki št. 2. Ugotovimo lahko, da »željena mera« sega do točke M  90o loka in ji je potrebno prišteti še dodatek za 45lok.

Povratno upogibanje 45o loka

Šele,ko je 90o lok že narejen, lahko zarišemo 45o lok. Najboljše v tem primeru je, da priložimo ploščati jekleni kotnik, preko obeh krakov izdelanega loka tako, da sta oba kraka x1 in x2 enako dolga (slika št. 6). Rob obeh  krakov mora segati od sredine upognjene cevi  (točka M) in z odmikom iskano upognjeno dolžino. Nato lahko zarišemo m1, ki je sredina 45o loka. V kolikor merimo od osi do osi ali od notranje do notranje strani, se nič ne spremeni in ostane tako, kot je prikazano na sliki 6. V kolikor želimo imeti odmik na notranji strani 90o loka direktno, skozi os cevi, moramo od dolžine upogiba (52 mm),  cev s polmerom (14 mm) odšteti, da bi pravilno zarisali točko m1, kot je prikazano na sliki št. 7.

Zatem bomo točko m1, zarisali v sredini prvega loka 45o. Za širino upogiba vzamemo radius 90o loka, v našem primeru je to 66 mm, in istočasno zarišemo polovico levo in desno od točke m1.

Pri upogibanju 45o loka nazaj ni potrebna kontrola mere s kotnikom. Pomembno je, da odgovarja širina izogibnega loka. V kolikor je mera izogiba ustrezna, lahko določimo točko m2. Pri tem podaljšamo os cevi, na že nazaj upognjenem delu, s pomočjo ploščatega kotnika, kot je prikazano na sliki št. 8. Dolžino upogiba pri prvem 45o loku izvedemo, za polovico na levo in nato še na desno stran. Drugi krak cevi upognemo tako daleč nazaj, da bo s prvim poravnan v ravno linijo. Na koncu je potrebno izogibni lok prilagoditi na licu mesta, na ustrezno mero in lep videz.

V praksi prevladuje izvedba izogibnega cevnega loka na vertikalnih cevnih razvodih. Tako je izdelava preglednejša in lepšega videza. Kadar je v izgradnji cevnega omrežja zelo veliko število različnih dimenzij cevi, se priporoča izdelava izogibnega cevnega loka na ceveh z manjšo dimenzijo.  

Slika 5 - Premer upogibnega radia izogibnega loka je za polovico premera cevi večji, kot je širina izogiba. (formula št. 6)
Slika 5 - Premer upogibnega radia izogibnega loka je za polovico premera cevi večji, kot je širina izogiba. (formula št. 6)

                                       d

R  =  D  +  Razdalja  +  ----  =  42 + 10 + 14  =  66 mm

                                       2

Slika 6 - Zarisovanje prvega loka 45o. Rob ploščatega kotnika je od pozicije M, to je izogibna širina,  oddaljen okoli 52 mm in kaže na točki m1 sredino loka.
Slika 6 - Zarisovanje prvega loka 45o. Rob ploščatega kotnika je od pozicije M, to je izogibna širina, oddaljen okoli 52 mm in kaže na točki m1 sredino loka.
Slika 7 - Kontrolo prvega upogiba nazaj ne opravimo s ploščatim kotnikom, temveč tako enostavno izmerimo širino izogiba. Najenostavneje opravimo to s pomočjo metra, od notranjega roba do notranjega roba.
Slika 7 - Kontrolo prvega upogiba nazaj ne opravimo s ploščatim kotnikom, temveč tako enostavno izmerimo širino izogiba. Najenostavneje opravimo to s pomočjo metra, od notranjega roba do notranjega roba.

Cevi, katerih osi ležijo v isti ravni

Večinoma polagamo cevi tako, da so od stene odmaknjene z enakim razmikom. V kolikor potekajo osi cevi v isti ravnini, moramo konkretno razmisliti o ustrezni spremembi smeri, oziroma križanju, cevi. Na sliki 8 je prikazan način, kako lahko izvedemo križanje cevi z izogibnim lokom  DN 20 okoli cevi DN 32.

Da bi lahko označili središče loka 90o, je podobno, kot v prejšnjem primeru, potrebno za izvedbo izogibnega loka ugotoviti mero, ki je potrebna za pribitek. To lahko naredimo, kot je prikazano na sliki št. 9, risarsko, kjer ponovno poteka križanje cevi v točki Km.

Enostavnejše določanje je računsko, za ugotovljanje širine izogiba A. Tako sta, v tem primeru, radij obeh cevi in njuna razdalja skupaj (formula št. 7):

          d         D

A  =  ----  +  ----  +  a

          2         2

v našem primeru je po formuli št. 8:

A  =  14  +  21  +  10  =  45 mm

Po že znani formuli  (formula št. 9) dobimo

                       širina izogiba           45

pribitek  =  -------------------------  =  -----   »  11 mm

                    4                      4

Ta mera, mora biti k »željeni meri« dodana v točki M, ki mora biti pravilno zarisana in se nahajati v sredini 90o loka. Premer 90o loka ima začetno točko na spodnjem robu cevi za upogib (formula št. 10), slika št. 9.

                   d          D             d         28       42                  28

Premer  =  -----  +  -----  +  a  ----  =  ----  +  -----  +  10  +  ----  =  59 mm

                   2          2              2         2         2                     2

Dolžina upogiba za 90o lok se ugotovi kot zgoraj in je prikazano na sliki št. 10 in formuli št. 11:

                                  r  ·  1,5                                88,5

B90o  =  r  ·  1,5  +  ---------------  =  59  ·  1,5  +  ----------  »  93 mm

                                      20                                     20

in nato potrebno odgovarjajoče zarisati. Tudi pri upogibanju nazaj se ne pokažejo nobene spremembe. Kot dolžino za upogib loka 45o vzamemo premer upogiba, v tem primeru torej 59 mm.

Za daljše pribitke pri končni meri z vmesno ležečimi izogibnima lokoma je

Skupna dolžina = od sredine do sredine + 2 pribitka Z, po formuli št. 12:

                                         Širina izogiba

Pri tem je pribitek  Z  =    ----------------------

                                                  4

Slika 8 - S pomočjo kotnika ugotovimo sredino loka - točka m2 in s tem podaljšamo os cevi
Slika 8 - S pomočjo kotnika ugotovimo sredino loka - točka m2 in s tem podaljšamo os cevi
Slika 9 - Izogibni lok pri cevi, katere os leži v isti ravnini
Slika 9 - Izogibni lok pri cevi, katere os leži v isti ravnini
Slika 10 - Zarisovanje izogibnega loka
Slika 10 - Zarisovanje izogibnega loka


Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje