Ogrevanje

Izračun za cevno omrežje

Za natančen izračun cevnega omrežja, oziroma napeljave za ogrevanje, je potreben strokovnjak s primernim znanjem.


Cevno omrežje mora biti ekonomično. Če izberemo prevelike cevi, bodo tlačne izgube majhne, stroški za pogon črpalke nizki, toda investicijski stroški, za cevi z velikimi premeri, visoki. V drugi skrajnosti bodo investicijski stroški, za drobne cevi, nizki, zelo pa bodo narasli obratovalni stroški, zaradi velikih tlačnih izgub v ceveh.

Za natančen izračun cevnega omrežja, oziroma napeljave za ogrevanje, je potreben strokovnjak s primernim znanjem. Za dimenzioniranje morajo biti grelna telesa, z njihovimi toplotnimi učinki, prikazana v tlorisu in cevna napeljava točno določena.

Posamezne cevne napeljave, od ogrevalnega kotla do grelnega telesa, se oštevilčijo in se skupaj, s toplotno močjo ter dolžino cevi, vnesejo v cevno shemo.

Obrazložitev izračuna

Da ogrevalni medij v cevni instalaciji lahko kroži, je potrebna, za premagovanje upora, razlika v tlaku, v sami črpalki Dp. Nominalna dolžina cevne napeljave je odvisna od različnih parametrov, in sicer:

  • Od velikosti ogrevalnega sistema in temperaturnega razpona
  • Velikosti instalacije, volumenskega pretoka in hitrosti vodnega pretoka
  • Tlačne izgube in posameznih uporov v cevnem sistemu
  • Potrebne količine pretoka in potrebne višine pretoka črpalke.

Tlačnih izgub ne moremo izračunati, če ne poznamo premera cevi. Zato najprej določimo premere cevi, da dobimo dokončen izračun. Sicer pa pričnemo računati tlačne izgube  od najbolj neugodno postavljenega grelnega telesa. To je, pri ogrevanju s črpalko, najbolj oddaljeno in najvišje ogrevalo. Na primernem formularju vpisujemo toplotno moč, v posameznem odseku (posredno je znana tako količina vode), dolžino odseka, izbrani premer cevi, hitrost pretoka. Iz primerne tabele odčitamo tlačno izgubo v ravnih delih cevi, zmnožek R • 1, vsoto koeficientov, izgubo v cevnih elementih, vsoto izgub v ravnem delu cevi in cevnih elementih, v tem odseku in na koncu skupno vsoto, od začetnega grelnika do odseka, ki ga računamo. Na sliki št. 1 je prikazana skica ogrevalnega sistema, po prikazani preglednici št. 1.

Slika 1 - Skica ogrevanja po preglednici št. 1
Slika 1 - Skica ogrevanja po preglednici št. 1

Preglednica št. 1  nam prikazuje nekatere orientacijske vrednosti premera cevi, za manjše ogrevalne naprave, v eno ali več družinskih hišah.

Preglednica št. 1: Orientacijske vrednosti cevnih napeljav

Št.

Vrsta napeljave

Približne orientacijske

         vrednosti

1

Priključki za grelna telesa

DN 10 (do DN 15)

2

Dvižni vod za 2-4 grelna telesa

DN 15 (do DN 20)

3

Dvižni vod za 2-4 grelna telesa

DN 20 (do DN 25)

4

Dvižni vod + horizontalna razdelitev od 10

ogrevalnih zank

DN 25 (do DN 32)

 V praksi poznamo različne načine cevnih napeljav

  • Po pravilu upoštevamo predvidene izgube tlaka po metru (m) dolžine (ca. 5....300 Pa/m), ki se združujejo, zaradi trenja v ceveh R • 1 in posameznih uporovZ, v odvisnosti od zahtevanega pretoka m, premera cevi d, od moči posameznih dvižnih vodov in tako ugotovimo potrebno moč črpalke Dp.
  • Pri drugem primeru lahko, na osnovi poznane (ali obstoječe) moči črpalke Dp, ki določa karakteristiko cevi, izračunamo potrebno cevno omrežje.  

Za ugotovitev hitrosti pretoka v ,skozi cevi je podanih nekaj naslednjih smernic:

  • Porazdelitev cevnega omrežja v kleti              v = 0,4.....1,0 m/s
  • Porazdelitev cevnega omrežja v stanovanju   v = 0,2.....0,5 m/s

Hidravlična izravnava: da  vsem grelnim telesom, v toplotno razdelilnem sistemu, omogočimo enakomerno porazdelitev količine toplotnega medija, je potrebna hidravlična izravnava. To dosežemo s pomočjo regulacijskih ventilov na dvižnih vodih, z diferenčnimi tlačnimi regulatorji, ali z regulacijo pretoka. Pri enocevnem ogrevanju je potrebno dodatno upoštevati različne temperature, v posameznih ogrevalih. Pri razvejani cevni instalaciji nastanejo, v posameznih predelih cevi, različni tlaki. Da to preprečimo uporabimo, tako imenovani Tichelmannov sistem (slika št. 2), kjer so vsote dolžin cevi predtoka in povratnega toka, enake in splet najdaljših cevi predtoka, ima najkrajši povratni tok in obratno.

Slika 2 - Tichelmannov enocevni sistem
Slika 2 - Tichelmannov enocevni sistem

Orientacijske vrednosti pri načrtovanju

  • Natančno dimenzioniranje, posebno za enocevne sisteme in za večje naprave, mora opraviti strokovnjak s področja ogrevanja.

Natančna montaža cevi ogrevalne naprave, hidravlična izravnava, izbira mešalnih ventilov, črpalk in pogonskih elementov je potrebno prepustiti strokovnjaku za toplotno ogrevanje. Pri razvejanem cevnem omrežju nastanejo v posameznih delih cevi različni tlaki.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje