Kanalizacija


Odtočni sistemi, ki delujejo v obe smeri

Odtočni sistemi, ki delujejo v obe smeri
Sistemska veriga ACO ustvarjajo drenažne rešitve za prihodnje okolijske razmere. Vse bolj ekstremni vremenski dogodki zahtevajo vedno bolj zapletene zasnove drenaže in odvajanja voda. V ta namen družba ACO ustvarja pametne sistemske rešitve, ki delujejo v obe smeri, saj ščitijo ljudi pred vodo in obratno. Vsak posamezni izdelek varuje pot vode znotraj verige sistemov. Tako je mogoče vso vodo na koncu reciklirati in jo uporabiti na ekološko in ekonomsko smiseln način. Družbe ACO podpira globalno sistemsko verigo in ustvarja trajnostne in varne sistemske rešitve za prometno infrastrukturo na področju nizke gradnje, urejanja krajine in gradbeništva z vodilnimi drenažnimi sistemi na svetu. več

Hišna čistilna naprava

Hišna čistilna naprava
Namesto greznice - hišna biološka čistilna naprava Nova zakonodaja s področja odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo zahteva, da je treba do konca leta 2017 namesto greznic namestiti male čistilne naprave. Ena od možnosti so male biološke čistilne naprave. Lastniki stavb, katerih fekalne in pralne vode niso speljane v javno kanalizacijsko omrežje, morajo torej do takrat zagotoviti čiščenje svojih odpadnih voda s čistilno napravo.  več

Cestni in dvoriščni odtoki

Cestni in dvoriščni odtoki
Pred projektiranjem cestnih ali dvoriščnih odtokov je treba predhodno celovito in učinkovito narediti načrt odvajanje odvečne vode, še posebej za primere nalivov, ki so lahko tudi večji od računskih vrednosti. Upoštevati je treba tudi maksimalno visoke gladine voda v bližnjih potokih, rekah, ribnikih in drugih sprejemnikih, ki se lahko pojavijo v času največjih odtokov padavinske vode, ki se zbira na dvoriščih, cestah itn.. več

Ukrepi proti zastajanju

Ukrepi proti zastajanju
Za odvajanje odpadnih in meteornih vod uporabljamo hišno kanalizacijo. Najpogostejše odvajanje odpadnih voda je iz kopalnice, kuhinje, stranišča, skratka od povsod, kjer so nameščeni umivalniki z odtoki. Meteorne ali padavinske vode pa ob nalivih pritekajo s streh, se zbirajo na dvoriščih, raznih platojih in terasah. Zbiralni vodi in priključki, ki vodijo od sanitarne opreme do pokončnega voda, morajo biti čim krajši. Na zunanji strani objekta se, z določenim padcem, priključijo v javno kanalizacijo. Tako se izognemo morebitnemu zastajanju odplak v ceveh. več

Majhna črpalna postaja

Majhna črpalna postaja
Osnovna ukrepa za zagovarjanje kakovosti površinskih in podtalnih voda sta zgraditev kanalizacij in čistilnih naprav za komunalne in industrijske odpadne vode, v vseh večjih naseljih. V nadaljnjem prizadevanju za izboljšanje kakovosti voda pa je treba predvideti ukrepe na vodotokih. Tudi urejena kanalizacija ima pri tem velik pomen. Žal je v tem trenutku veliko večjih naselij z neurejeno kanalizacijo. Pri manjšem odvajanju odplak pa si lahko pomagamo tudi s posebno prirejenimi napravami. več

Lovilnik maščob

Lovilnik maščob
V proizvodnji, kjer nastajajo odplake, ki vsebujejo maščobo moramo, po zakonu namestiti lovilce maščobe. Naloga lovilca maščobe je, da zadrži maščobe, olja in druge odpadne snovi, preden odplake odtečejo v kanalizacijo. Kuhinje in razdelilnice hrane morajo imeti vgrajene lovilce maščob, ker prihaja pri pranju posode do izstopa maščob, v javno kanalizacijo. več

Izločevalec za kurilno olje

Izločevalec za kurilno olje
Voda postaja vedno bolj onesnažena in s tem tudi vedno bolj dragocena. Puščanja rezervoarjev za gorivo, razlitja na številnih avtomobilskih parkiriščih, transportnih poteh, itn. Onesnažujejo, s suspendiranimi delci trdnih snovi in lahkimi tekočinami mineralnega izvora. Povsod, kjer se pričakuje  primer težav z razlitjem tekočin, morajo biti, v skladu z DIN 1986-100, vgrajeni izločevalniki lahkih tekočin (lovilec olja). več

Priključni kanal (PK)

Priključni kanal (PK)
Kanal, ki leži med javno kanalizacijo in mejo z zasebnim zemljiščem, je lahko, na primer tudi prva čistilna odprtina na zasebnem zemljišču. Notranjost povezuje kanal, ki ga določi zato pristojni organ in lahko znaša ≥ DN 150. V primeru, da padec proti kanalskemu priključku ni zadostno velik, se lahko pogojno izvede povezava z revizijskim jaškom. več

Izvedba in polaganje odtočnih cevi

Izvedba in polaganje odtočnih cevi
Predpisi za montažo odtočnih cevi so določeni po DIN EN 12 056, DIN EN 752 in DIN 1986 - 100. Pri ločenih sistemih sta na razpolago dva instalacijska sistema. Pri mešanem sistemu moramo popolnoma ločiti deževnico in odpadno vodo že znotraj zgradbe in jo lahko združimo šele tik pred priključkom v kanalizacijo.  večStrokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje