Ogrevanje

Pravilnik za izdajo energetskih izkaznic

Ministrstvo za okolje in prostor je v mesecu septembru 2009 sprejelo pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. L. RS, št. 77/2009)


Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavbe (v nadaljnjem besedilu: energetska izkaznica), metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register.

Pravilnik določa tudi vrste stavb, za katere velja obveznost namestitve energetske izkaznice na vidno mesto, v skladu s 7. členom Direktive 2002/91/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 1 z dne 4. 1. 2003, str. 65), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom (UL L št. 311 z dne 21. 11. 2008, str. 1).

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

 1. letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe Qnh (kWh/a) predstavlja toplotne potrebe stavbe zaradi transmisijskih in ventilacijskih toplotnih izgub, zmanjšane za izkoristljive pritoke sončnega sevanja in notranjih toplotnih virov;
 2. letna dovedena energija za delovanje stavbe (kWh/a) predstavlja celotno končno energijo, ki jo stavba potrebuje za pokrivanje potreb za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacijo in razsvetljavo;
 3. letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto stavbe (kWh/a), se določi na podlagi standarda SIST EN 15603;
 4. letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto uporabne površine stavbe (kg/m2a) se določi v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah;
 5. obstoječa stavba je stavba, ki je v uporabi več kot eno leto;
 6. uporabna površina stavbe (Au) pomeni ogrevano zaprto uporabno površino stavbe v skladu s standardoma SIST EN ISO 13789 in SIST ISO 9836.

VSEBINA IN OBLIKA ENERGETSKE IZKAZNICE STAVBE

Glede na vrsto stavbe oziroma namen njene uporabe ločimo dve vrsti energetskih izkaznic:

 • računska energetska izkaznica, ki se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe. Njena vsebina in oblika sta določeni in je sestavni del tega pravilnika. Računska energetska izkaznica se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe;
 • merjena energetska izkaznica, ki se določi na podlagi meritev rabe energije. Njena vsebina in oblika sta prav tako določeni in sta sestavni del tega pravilnika. Merjena energetska izkaznica se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe.

Ne glede na prejšnji odstavek se namesto merjene energetske izkaznice izda računska energetska izkaznica, če neodvisni strokovnjak presodi, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi.

Energetska izkaznica stavbe ali njenega posameznega dela

V stavbah z več posameznimi deli se energetsko izkaznico izda za celotno stavbo.

Ne glede na prejšnji odstavek pa se izda energetsko izkaznico za posamezni del stavbe, kadar tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe.

Energijski kazalniki

(1) Energijski kazalniki za računsko energetsko izkaznico so:

 • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe Q(NH)/A(u) (kWh/m2a),
 • letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe Q/A(u) (kWh/m2a),
 • letne emisije CO(2) zaradi delovanja stavbe na enoto uporabne površine stavbe (kg/m2a).

(2) Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico so:

 • letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto uporabne površine stavbe (kWh/m2a),
 • letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto uporabne površine stavbe (kWh/m2a),
 • letne emisije CO(2) zaradi delovanja stavbe na enoto uporabne površine stavbe A(u), (kg/m2a).

(3) Pri računski energetski izkaznici se kazalnik iz prve alineje prvega odstavka tega člena izračuna in prikaže še za referenčno klimo na lokaciji s koordinatama X= 462650 in Y=102480.

Razvrščanje v razrede energetske učinkovitosti

(1) V računski energetski izkaznici se stavbo uvrsti v razred energetske učinkovitosti glede na letne potrebne toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe - Q(NH)/A(u) (kWh/m2a), in sicer:

- razred A1:                    od 0 do vključno 10 kWh/m2a,

- razred A2:                    nad 10 do vključno 15 kWh/m2a,

- razred B1:                    nad 15 do vključno 25 kWh/m2a,

- razred B2:                    nad 25 do vključno 35 kWh/m2a,

- razred C:                     nad 35 do vključno 60 kWh/m2a,

- razred D:                     od 60 do vključno 105 kWh/m2a,

- razred E:                     od 105 do vključno 150 kWh/m2a,

- razred F:                     od 150 do vključno 210 kWh/m2a,

- razred G:                     od 210 do 300 in več kWh/m2a.

(2) Energijski kazalniki iz druge in tretje alineje prvega in drugega odstavka prejšnjega člena se pri merjeni oziroma računski energetski izkaznici ne razvrščajo v razrede, temveč jih je treba prikazati na barvnem poltraku za porabo energije oziroma emisij CO(2).

Priporočila za izboljšave

Energetski izkaznici za obstoječo stavbo, razen v primeru najema stavbe, je potrebno priložiti priporočila za stroškovno učinkovite izboljšave energetske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: priporočila). Priporočila je treba podati v obliki generičnih priporočenih ukrepov za obravnavano vrsto stavbe v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike. Primeri priporočil so navedeni v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika, in so razdeljeni na naslednja področja:

 • ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja,
 • ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov,
 • ukrepi za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov energije in
 • organizacijski ukrepi.

METODOLOGIJA IN POSTOPKI PRI IZDELAVI ENERGETSKE IZKAZNICE

Določitev energijskih kazalnikov

(1) Energijski kazalniki stavbe za računsko energetsko izkaznico se določijo na podlagi računske metodologije, ki temelji na standardu SIST EN ISO 13790 z ustreznimi prilagoditvami in je navedena v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico se določijo na podlagi izmerjenih vrednosti porabe energije, za obdobje zadnjih treh zaključenih koledarskih let pred letom izdelave energetske izkaznice, v skladu s standardom SIST prEN 15603 poglavje 7.1.

Če podatki o porabljeni energiji iz prejšnjega odstavka za zadnja tri leta niso na voljo, se uporabi podatek za zadnji dve oziroma zadnje zaključeno koledarsko leto pred letom izdelave izkaznice. Podatki o porabi energije se določijo na podlagi računov za porabljeno energijo ali drugih ustreznih evidenc po posameznih energentih. Te podatke mora zagotoviti naročnik energetske izkaznice.

Postopki pri izdelavi računske energetske izkaznice

(1) Izdelava energetske izkaznice obsega analizo podatkov o stavbi in rabi energije, izračun potrebnih energijskih kazalnikov in vpis predpisanih podatkov v register energetskih izkaznic (v nadaljnjem besedilu: register).

(2) Energetsko izkaznico za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe je potrebno izdelati na podlagi izračunanih vrednosti. Podlaga za izračun so izkaz energijskih lastnosti stavbe, ki mora ustrezati dejansko izvedeni stavbi in je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta, pripadajoči elaborat o energetski učinkovitosti stavbe in načrti stavbe ter projekt izvedenih del.

(3) Neodvisni strokovnjak je dolžan pri izdelavi energetske izkaznice upoštevati tudi informacije o skritih detajlih po dokončanju gradnje stavbe iz fotodokumentacije investitorja, gradbenega dnevnika ter meritev energijskih lastnosti stavbe in sistemov (npr. termovizijski pregled stavbe, meritve zrakotesnosti stavbe ali meritve lastnosti energetskih naprav in sistemov v stavbi).

(4) Če se med izdelavo energetske izkaznice izkaže, da posredovana tehnična dokumentacija o stavbi izkazuje odstopanja od dejanskega stanja izvedene stavbe, jo neodvisni strokovnjak zavrne kot neustrezno in do zagotovitve ustrezne dokumentacije ne izdela energetske izkaznice.

(5) Neodvisni strokovnjak mora izdelati poročilo o določitvi energijskih kazalnikov stavbe, ki povzema vsebino elaborata o energetski učinkovitosti stavbe, izkaza energijskih lastnosti stavbe in navaja vse vhodne podatke, ki so potrebni za ponovitev oziroma kontrolo izračuna.

Obveznosti naročnika računske energetske izkaznice

(1) Za pravilnost in resničnost posredovanih podatkov o stavbi in rabi energije v njej je odgovoren naročnik računske energetske izkaznice.

(2) Dokumentacijo iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena mora naročnik računske energetske izkaznice posredovati neodvisnemu strokovnjaku, ki izdeluje energetske izkaznice, oziroma organizaciji, ki je pooblaščena za izdajo energetskih izkaznic (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj), sočasno ob naročilu za izdelavo energetske izkaznice.

(3) Naročnik računske energetske izkaznice je dolžan neodvisnega strokovnjaka opozoriti na odstopanja izvedenih del od projektiranih, v kolikor bi le-ta lahko vplivala na spremembo energijskih kazalnikov stavbe.

(4) Naročnik računske energetske izkaznice mora neodvisnega strokovnjaka seznaniti z morebitno dokumentacijo, ki se nanaša na dejansko dosežene energijske lastnosti stavbe, in mu jo posredovati.

Postopki pri izdelavi merjene energetske izkaznice

(1) Podlaga za izdelavo merjene energetske izkaznice so podatki izmerjenih vrednosti rabe energije v stavbi ali njenem posameznem delu. Podatke o dobavljeni energiji ter splošne podatke o stavbi posreduje naročnik, na primer v obliki računov ali drugih poročil.

(2) Neodvisni strokovnjak mora ob izdelavi merjene energetske izkaznice opraviti pregled stavbe in naprav ter mest dobave energije v stavbo oziroma mest oddaje energije iz stavbe ter strokovno preveriti smiselnost posredovanih podatkov.

Obveznosti naročnika merjene energetske izkaznice

(1) Za pravilnost in resničnost posredovanih podatkov o stavbi in rabi energije v njej je odgovoren naročnik merjene energetske izkaznice.

(2) Naročnik merjene energetske izkaznice je dolžan posredovati neodvisnemu strokovnjaku oziroma izdajatelju splošne podatke o stavbi oziroma njenem posameznem delu ter podatke o rabi energije, sočasno ob naročilu za izdelavo energetske izkaznice.

(3) Naročnik merjene energetske izkaznice mora neodvisnega strokovnjaka opozoriti na morebitna odstopanja (npr. časovno neskladje obračunskega obdobja za posamezni energent in obdobja, na katerega se nanaša energetska izkaznica) in na porabo goriva, za katerega ne obstajajo meritve.

Izračun v primeru skupne naprave

Pri izdelavi merjene energetske izkaznice za stavbo, ki je z drugimi stavbami vezana na skupno napravo, ki tem stavbam zagotavlja energijo, se v primeru, ko meritve dovedene energije posamezni stavbi niso vzpostavljene, dovedena energija posamezni stavbi določi na podlagi dogovorjenega ključa delitve porabe energije.

Zahteva za izdajo energetske izkaznice

Naročnik energetske izkaznice vloži zahtevo za izdajo energetske izkaznice na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.

IZDAJA ENERGETSKIH IZKAZNIC

 Izdaja energetske izkaznice

(1) Izdaja energetske izkaznice se izvede z vpisom elektronske oblike energetske izkaznice v register.

(2) Izdajatelj energetske izkaznice mora najpozneje v 15 dneh po izvedenem vpisu elektronske oblike energetske izkaznice v register energetsko izkaznico v pisni obliki posredovati naročniku.

 Hramba pisne dokumentacije

Izdajatelj je dolžan pisno dokumentacijo o izdaji energetske izkaznice hraniti še najmanj eno leto po preteku veljavnosti energetske izkaznice. Pisna dokumentacija obsega:

 • podatke o zahtevi za izdelavo energetske izkaznice,
 • izdano energetsko izkaznico,
 • poročilo o določitvi energijskih kazalnikov in
 • priporočila.

REGISTER ENERGETSKIH IZKAZNIC

Vsebina registra

(1) V register se vpišejo podatki, ki so navedeni na obrazcih iz priloge 1 in 2 tega pravilnika.

(2) V register se v elektronski obliki vnesejo naslednji dokumenti:

 • izdana energetska izkaznica,
 • poročilo o izračunu energijskih kazalnikov, na podlagi katerega je bila izdelana računska energetska izkaznica stavbe, ki mora vsebovati vse vhodne podatke, potrebne za preverjanje in ponovno določitev energetskih kazalnikov v energetski izkaznici,
 • priporočila, kadar morajo le-ta biti priložena energetski izkaznici.
 • (3) Pisno dokumentacijo v zvezi z izdelavo energetske izkaznice hrani izdajatelj energetske izkaznice še najmanj 10 let.

Način vodenja registra

(1) Register se vodi v obliki informatizirane baze na ministrstvu, pristojnemu za okolje.

(2) V register se energetska izkaznica vpiše pod zaporedno številko, ki je sestavljena vsaj iz zaporedne številke vpisa v register in letnice izdaje.

(3) Osnovni identifikator stavbe ali njenega dela, za katerega je izdana energetska izkaznica, je identifikacijska oznaka stavbe ali dela stavbe, tako da se na ta način enoznačno opredeli, za katero stavbo oziroma del stavbe je izkaznica izdana. Če je energetska izkaznica izdana za celotno stavbo, zadošča identifikacijska oznaka stavbe.

(4) Podatki o vpisanih energetskih izkaznicah in pripadajočih dokumentih se v registru hranijo trajno v elektronski obliki.

Obveznosti vpisa v register

(1) Neodvisni strokovnjak energetske izkaznice mora ob izdelavi energetske izkaznice na podlagi pooblastila izdajatelja izvesti vpis v register. Energetska izkaznica se vpiše v register v elektronski obliki.

(2) Za isto stavbo ali njen del je veljavna samo zadnja v register vpisana energetska izkaznica.

 Dostop do registra

(1) Dostop do registra je javen in omogoča vpogled v vsebino energetske izkaznice.

(2) Iskanje v informatizirani bazi energetskih izkaznic je v okviru javnega dostopa omogočeno najmanj po naslednjih ključih:

 • zaporedna številka energetske izkaznice,
 • identifikacijska oznaka stavbe iz katastra stavb in številka njenega posameznega dela,
 • naslov stavbe,
 • katastrska občina in parcelna številka,
 • izdajatelj in leto izdaje.

(3) Dostop do vpisa in vpogleda v register je zaščiten z geslom.

NAMESTITEV ENERGETSKE IZKAZNICE

Vrste stavb, za katere velja obveznost namestitve na vidnem mestu

Energetska izkaznica mora biti nameščena na vidnem mestu v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 1000 m2, ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije in so v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena, uvrščene v podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti z naslednjimi oznakami:

 • 12201 Stavbe javne uprave;
 • 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo;
 • 12640 Stavbe za zdravstvo;
 • 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(1) Do vzpostavitve registra v elektronski obliki se energetska izkaznica izdaja v pisni obliki.

(2) Do vzpostavitve registra v elektronski obliki vsebino registra iz drugega odstavka 17. člena tega pravilnika nadomešča dokumentacija v pisni obliki, ki se hrani v ročnem registru.

(3) Do vzpostavitve registra v elektronski obliki se šteje, da je vpis energetske izkaznice v register opravljen s posredovanjem izkaznice v pisni obliki ministrstvu, pristojnemu za okolje in prostor.

Začetek veljavnosti

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije št. 0071-2/2009

Ljubljana, dne 3. septembra 2009

EVA 2007-2511-0041

Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostorStrokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje