Ogrevanje

»Solarni sistemi v insdutriji«

Uvodno razpravo pod točko je imela direktorica agencije Energap dr. Vlasta Krmelj, ki je v uvodu vse udeležence lepo pozdravila in se jim zahvalila za prisotnost.


Pod motom znižajte stroške za porabljeno energijo in uporabljajte obnovljive vire energije, je tokrat potekala delavnica, ki jo je pripravila Energetska agencija za Podravje v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico v okviru projekta »Sončna energija v industrijskih procesih«. Projekt sofinancira Evropska komisija.

Udeležba je bila brezplačna, število mest pa je bilo omejeno. Program je bil strnjen v tri točke in sicer:

  1. Energetski management v industriji in predstavitev projekta SO-PRO - dr. Vlasta Krmelj, Energap
  2. Energetski pregledi v industriji - osnove - dr. Janez Petek, Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje
  3. Solarni sistemi v industrijskih procesih - Boris Gojkošek, podjetje Weishaupt d. o. o.

Uvodno razpravo pod točko je imela direktorica agencije Energap dr. Vlasta Krmelj, ki je v uvodu vse udeležence lepo pozdravila in se jim zahvalila za prisotnost. Ni pa mogla skriti nezadovoljstva nad neudeležbo iz tistih podjetij, ki najmočneje čutijo sedanji težki gospodarski položaj. Skrbijo jo predvsem, le kako se bodo takšna podjetja izvlekla iz gospodarske krize, če jih ne skrbijo visoki stroški energije in njeno vzdrževanje, če vemo, da se bo energija vse bolj dražila.

V nadaljevanju je prešla na razpravo o Energetskkem managementu v industriji in predstavila projekt SO-PRO. Omenila je, da so za vsako podjetje ključnega pomena Energetski pregledi, saj energija v večini podjetij predstavlja enega od pomembnejših stroškov. Za zmanjševanje porabe energije in s tem tudi stroškov za energijo obstaja mnogo možnosti. Doseženi prihranki pa neposredno povečajo dobiček podjetja, poleg tega pa pomeni zmanjšanje rabe energije tudi občutne koristi za okolje.

Komplet za sončno ogrevanje; podjetja weishaupt
Komplet za sončno ogrevanje; podjetja weishaupt

Ne samo energetski pregledi, opraviti je potrebno še izračun porabe energije po porabnikih. Treba je ugotoviti količine in stroške za posamezne porabljene energente na lokaciji, je treba ugotoviti, kje je energija najpotrebnejša. Cilj te faze je za vsakega od energentov ugotoviti najpomembnejše uporabnike, tako glede stroškov kot količin in kolikor mogoče razčleniti rabo energije. Nato analiziramo porabo energije. Po ugotovitvi, kje je energija porabljena, je naslednja faza določitev področij, kjer lahko rabo energije izboljšamo. V splošnem lahko področja možnosti izboljšav razvrstimo v tri kategorije:

  • Področje neustrezne rabe energije,
  • Področja tratenja energije,
  • Slabi izkoristki pretvorbe energije.

V naslednji fazi sledi ugotovitev in ovrednotenje možnih ukrepov. To storimo po zaključku faz zbiranja in analize podatkov in preidemo na ugotavljanje ter strokovno ovrednotenje potencialnih ukrepov. V tej fazi kritično pregledamo zamisli in sestavimo prioritetni seznam možnih ukrepov.

Ko pridemo do ugotavljanja ukrepov, je seznam predlogov za varčevanje z energijo precej dolg, seveda pa vsi od njih ne  bodo šli naprej v fazo ovrednotenja. Pri tehtanju  možnih ukrepov je na vsakem koraku pomembno pretresati zamisli z vodstvom podjetja oziroma ustanove, saj v takih razgovorih lahko ugotovimo, da so posamezne ideje poskusili izvesti že kdaj prej, pa so spodletele, ali pa so o njih že razmišljali pa so jih zavrnili zaradi neskladnosti s proizvodnimi procesi ali zaradi zaradi drugih omejitev. Važno je tudi ugotoviti, katere ukrepe varčevanja energije so na lokaciji že izvedli, kateri projekti  so v teku in katere načrtujejo ter katere omejitve in oziri so po mnenju vodstva najpomembnejši pri snovanju managmenta in varčevanja energije.

Na koncu še proučimo ovrednotenje ukrepov in ko smo seznam skrajšali se lahko, začne faza ovrednotenja ukrepov.

Ciljno spremljanje rabe energije

Zanimivo je bilo tudi predavanje na temo o ciljnem spremljanju rabe energije. Pod izrazom ciljno spremljanje rabe energije razumemo uporabo menedžerskih tehnik za nadzor in spremljanje rabe in stroškov za energijo. Vodnik opisuje uporabo ciljnega spremljanja rabe energije v industriji, kjer letni stroški za energijo znašajo več mio EUR.

V večini podjetij rabo sredstev, ki znašajo več mio EUR, zelo natančno spremljajo. Raba energije je pogosto zapostavljena, vodena nenatančno in se štejejo pod skupne stroške podjetja. To lahko popravimo z uvedbo ciljnega spremljanja rabe energije.

Z razpravo o osnovah energetskih pregledov v industrijskih sistemih je nadaljeval dr. Janez Petek iz Lokalne energetske agenture Spodnje Podravje. Z razpravo se je navezal na problematiko, ki je najpogostejša v industriji. V zanimivi razpravi je bilo govora predvsem o slabo izvedenih načrtih za energetske sisteme v industriji. Kasnejše dodelave, spremembe in dopolnitve, pa so velik strošek, ki ga morajo naknadno plačati številna podjetja. Opozoril pa je tudi problematiko nad slabimi izvajanji energetskih pregledov, ki so pogosto velik razlog nad veliko porabo energije. Za izboljšanje bo potreben velik vložek v izobraževanje številnih odgovornih posameznikov.

O solarnih sistemih v industrijskih procesih je tokrat spregovoril Boris Gojkošek iz podjetja Weishaupt d. o. o.. Zanimivo je bilo slišati o poteku programa 'naložba v prihodnost' (ZIP - Zukunftinvestitionsprogramm), ki ga je izvajala nemška zvezna vlada med leti 1978 in 1983, ko so zgradili 113 solarnih sistemov na stavbah v državni lasti (vojašnice, javne zgradbe, itn.). Naloga teh sistemov je bila, da dokažejo pri takrat še relativno novi solarni tehniki, svojo funkcionalnost ter spodbudijo javnost, industrijo in zasebne interesente k povečani uporabi tega okolju prijaznega načina pridobivanja energije.

Jeseni 1980 so zadolžili 'Centralo za solarno tehniko' (ZfS - Zentralstelle für Solartechnik) za izvajanje nadzora teh solarnih sistemov in sledenju učinkov. Skozi trajanje nadzora s strani ZfS-a se je z optimizacijskimi ukrepi občutno izboljšal učinek in obratovalna varnost teh sistemov. Slednje je imelo za posledico boljšo gospodarnost sistemov, kot tudi večjo akceptanco pri upravljavcih.

Solarni sistemi znotraj ZIP-a so se zgradili v letih okoli 1980 in so sistemi tako imenovane 'prve generacije'. Ponujala se je torej ideja o raziskavi glede staranja teh sistemov in njihove obratovalne varnosti, oziroma zanesljivosti na daljši časovni rok. Slednja ideja se je realizirala znotraj podprograma 1 pri programu 'Solarthermie - 2000'.

Izbira preizkušenih sistemov se je skoncentrirala na takšne, ki s svojim načinom izkoriščanja solarne energije, s svojim sestavom in z uporabljenimi sistemskimi komponentami, nudi določen reprezentativni prerez, glede na aktualne sisteme. Na tak način naj bi se ustvarile možnosti, da dobljene rezultate lahko vsaj delno prenesemo na dandanašnje sisteme.

Za pregled posledic na materialu so se izgradile komponente iz 18 različnih solarnih sistemov. Za določitev sposobnosti postaranih sončnih sprejemnikov so se izmerile krivulje učinkovitosti pri 21 sprejemnikih 13 različnih proizvajalcev. Pri delu teh sprejemnikov so se naknadno izvedle tudi meritve optičnih lastnosti absorberjev in pokrival, kot tudi toplotne prevodnosti izolacijskih materialov.

Ker se je moralo računati na to, da določeni solarni sistemi, ki so se zgradili v okvirju programa ZIP v letih od 1977 do 1984, v startu programa Solarthermie-2000 niso več v obratovanju, se je leta 1994 pregledal aktualni Status naprav s pomočjo vprašalnika. Rezultati tega vprašalnika so aktualizirani prvič leta 1997 in potem ponovno leta 1999.

Od 113 v okviru ZIP-a instaliranih solarnih sistemov jih je bilo konec 1997 leta še 50 (44 %) v obratovanju. Ta odstotek na prvi pogled deluje majhen, vendar je naknadno povpraševanje pokazalo, da je celo 34 sistemov (torej 54 % od vseh 63 izključenihali demontiranih sistemov) ni bilo izključenih zaradi resnih sistemskih defektov, temveč zaradi zunanjih dejavnikov, ki nimajo povezave s solarnimi sistemi. Zaradi pravih okvar so do začetka 1997 demontirali samo 29 naprav, torej približno 26 % od prvotno postavljenih.

V začetku leta 2000 je obratovalo še 36 naprav. 36 naprav (oziroma 32%) od prvotno postavljenih se je moralo demontirati ali izključiti zaradi resnih defektov. 41 sistemov se je do leta 2000 demontiralo zaradi nesolarno specifičnih razlogov (npr. zaradi spremembe namembnosti, sanacije strehe, itn.).

V nadaljevanju so bili predstavljeni še rezultati pogostih okvar na solarnih napravah, ki so jih dobili iz dodatnega vprašalnika, poslanega v letu 1997, ki je vseboval obširno zbirko vprašanj in naknadno (do leta 1999) prispelimi popravki. Kljub zelo obširnemu vprašalniku, je bil odziv s 83 % glede na 113 instaliranih sistemih, zelo visok. Statistika napak na teh sistemih nam potemtakem daje dobro in realno sliko. Več informacij lahko dobite v podjetju Weishaupt d. o. o. v Celju.

V zaključnem nagovoru je direktorica agencije Energap, dr. Vlasta Krmelj še povedala, da bodo med zainteresiranimi podjetji izbrali dva, kjer bodo solarni sistem pilotno instalirali in v okviru evropskega sofinanciranja Solarni sistemi v industriji, tudi spremljali njegovo delovanje. Tema podjetjema bodo nudili brezplačno energetsko svetovanje in pomagali poiskati finančna sredstva za izvedbo naložb v trajnostno rabo energije.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje