Ogrevanje

Mollierov diagram

Različne temperature, pri katerih se vodna para spremeni v kondenzat, je glede na različne vrednosti relativne zračne vlažnosti in temperaturo zraka mogoče tudi grafično prikazati.


Odgovor na vprašanje, zakaj je preveč vlage, ni vedno preprost, saj je vzrokov za nastanek lahko več in so pogosto med sabo povezani. Nastala vlaga, zaradi utekočinjanja se kot pojav bolj malo upošteva. Vzrokov za njen nastanek ni mogoče vedno določiti, niti preprosto in jih neposredno dokazati. Vse je namreč odvisno  od notranjih in zunanjih podnebnih razmer hkrati, projektnih in gradbenih razmer ter, od značilnosti uporabljenih materialov.

Različne temperature, pri katerih se vodna para spremeni v kondenzat, je glede na različne vrednosti relativne zračne vlažnosti in temperaturo zraka mogoče tudi grafično prikazati.

Pri Mollierovem  diagramu so prikazane krivulje, ki pri enaki relativni zračni vlažnosti kažejo različne količine vodne pare v zraku (na primer - gram vodne pare na kilogram zraka), glede na temperaturo. Krivulja pri 100 % relativni zračni vlažnosti predstavlja krivuljo nasičenosti.

Za poenostavitev izračuna z vlažnim zrakom in za preglednejšo predstavitev spremembe stanja, je Mollierov h,x-diagram  v veliko pomoč. V poševno kotnem koordinatnem sistemu so na abcisni osi x-vrednosti (količina vode) in na osi ordinate prikazane  temperaturne vrednosti v oC. Položaj krivulje označuje različne relativne vlažnosti. Krivulja nasičenosti leži pri 100 %.

Vsebnost pare v zraku je odvisna od temperature. Pri največji možni količini vodne pare v zraku in določeni temperaturi je zrak zasičen, kar pomeni, da ni zmožen več sprejemati vode, relativna zračna vlažnost pri tej temperaturi pa je 100 %. čŒe povišamo temperaturo, se zmožnost vpijanja vode v zraku poveča. Torej ima zrak pri povišani temperaturi nižjo relativno zračno vlažnost ob enaki količini vode, in je zmožen do nasičenja oziroma 100-odstotne relativne zračne vlažnosti spet sprejemati vodo.

Za vse izračune, ki se nanašajo v zvezi na difuzijo izparevanja vode, je relativna zračna vlažnost osnovni podatek. Zrak ima sposobnost sprejemanja vode v obliki pare, ga veže nase in odda v obliki kondenzata. Ta krogotok se pojavlja v notranjih prostorih objekta, pri kateri vodna para, pri določeni temperaturi, kondenzira (na primer na okenskih šipah).

V prikazanem  h,x diagramu (slika 1), na primer pri temperaturi zraka 16 °C in relativni zračni vlažnosti okoli j = 70 %, je odčitana pripadajoča vsebnost vode 8 g/kg. Da določimo količino vode pri zasičenosti zraka pri temperaturi 16 °C, se temperaturna linija podaljša v 100 % vlažno krivuljo. Iz te točke sečišča potegnemo pravokotno premico k abscisi, da lahko odčitamo zasičenost zraka. V tem primeru je to 11,4 g / kg (slika 1).

Temperatura, pri kateri vodna para preide v kondenzat, je glede različne relativne zračne vlažnosti in temperature zraka, mogoče tudi grafično prikazati. Mollierov diagram prikazuje krivulje, ki pri enaki relativni zračni vlažnosti kažejo različne količine zračne vlažnosti vodne pare (gram vodne pare na kilogram zraka), glede na temperaturo. Krivulja pri 100 % relativni zračni vlažnosti predstavlja krivuljo nasičenosti.

Slika 1 - Mollierjev h,x-diagram

čŒe pogledamo Mollierov diagram, vidimo, da pri temperaturi prostora 20 °C in 50 % relativni zračni vlažnosti, zrak  vsebuje približno 7,5 grama vodne pare, na kubični meter zraka. čŒe se bo temperatura površine podlage, zaradi nizke zunanje temperature,  spustila na 15 oC, se bo z enako količino vodne pare na kubični meter, relativna zračna vlažnost dvignila, na približno 70 % in to v pasu zraka, ki je neposredno v stiku z mrzlo površino.

V praksi se merjenje relativne zračne vlažnosti v prostoru opravi z merilnikom vlage. Sodobnejši elektronski merilniki omogočajo istočasno merjenje vlage in temperature zraka v prostoru, v določenih obdobjih in s primerjavo rezultatov. Izračuna se lahko relativna vlaga j potem, ko sta znani vodna para in količina zasičene vodne pare. Za ta izračun je na razpolago formula št. 1:

Formula št. 1:

 

j =  x [g/kg]/xs [g/kg]  [%]

 

Pomen simbolov v formuli:

F    relativna zračna vlažnost                                     [%]

X    količina delno nasičene vodne pare                  [g/kg]

Xs  količina nasičene vodne pare                            [g/kg]

 

Primer izračuna št. 1: Relativna zračna vlažnost z vrednostjo iz diagrama h-x

 

Znani  podatki:                                                      

Iskano:

 

temperatura zraka 16 oC

količina vode v zraku x = 8 g/kg

količina vode zasičene Xs  = 11,4 g/kg

 

 

Relativna zračna vlažnost v % po formuli št. 1

in po h,x - diagramu

 

 

Rešitev j =  x [g/kg]/xs [g/kg] 

                = 8 g/kg 11,4 g/kg = 0,7017 = 0,70 → 0,70 • 100 = 70 %

 

Primer izračuna št. 2: Relativna zračna vlažnost pri različnih temperaturah

Znani  podatki:                                                      

Iskano:

 

Izmerjeni zračni tlak = 1000 mbar,

5,51 g/kg del zasičene vodne pare pri 10 oC

14,8 g/kg del zasičene vodne pare pri 20 oC

 

 

Količina zasičene vodne pare pri 10 oC

Količina zasičene vodne pare pri 20 oC

Relativna zračna vlažnost pri 10 oC in 20 oC

 

 

 

Po diagramu na sliki št. 1 bomo izračunali s formulo št. 1 še temperaturo pripadajoče količine zasičene vodne pare:

 

Vrednosti iz diagrama na sliki št. 1:

 

Pri 10 oC je Xs = 7,73 g/kg; pri 20 oC je Xs = 14,88 g/kg

 

Rešitev z formulo št. 1:

 

j 10 oC =    5,51 / 7,73 = 0,713 • 100 = 72,3 ~ 71 %

j 10 o= 14,18 / 14,9  =  0,950 • 100 = 95 %

 

Namesto diagrama lahko temperaturo utekočinjanja za nekatere vrednosti relativne zračne vlažnosti in temperature zraka, prikažemo tudi v preglednici št. 1.

Preglednica št. 1: Stanje podatkov za vlažnost zraka: p = 1000 mbar; x = g/kg 

 t

o

  p"

mbar

Xs

g/kg

    p

kg/m3

t

oC

p"

mbar

Xs

g/kg

    p

kg/m3

-20

1,03

0,64

1,38

6

   9,35

5,87

1,24

-19

1,13

0,71

1,37

7

 10,01

6,29

1,24

-18

1,25

0,78

1,36

8

10,72

6,74

1,23

-17

1,37

0,85

1,36

9

11,47

7,22

1,23

-16

1,50

0,94

1,35

10

12,27

7,73

1,22

-15

1,65

1,03

1,35

11

13,12

8,27

1,22

-14

1,81

1,13

1,34

12

14,01

8,84

1,21

-13

1,98

1,23

1,34

13

15,00

9,45

1,21

-12

2,17

1,35

1,33

14

15,97

10,10

1,21

-11

2,37

1,48

1,33

15

17,04

10,78

1,20

-10

2,59

1,62

1,32

16

18,17

11,51

1,20

-9

2,83

1,77

1,32

17

19,36

12,28

1,19

-8

3,09

1,93

1,31

18

20,62

13,10

1,19

-7

3,38

2,11

1,31

19

21,96

13,97

1,18

-6

3,68

2,30

1,30

20

23,37

14,88

1,18

-5

4,01

2,50

1,30

21

24,85

15,85

1,17

-4

4,37

2,73

1,29

22

26,42

16,88

1,17

-3

4,75

2,97

1,29

23

28,08

17,97

1,16

-2

5,17

3,23

1,28

24

29,82

19,12

1,16

-1

5,62

3,52

1,28

25

31,67

20,34

1,15

 0

6,11

3,82

1,27

26

33,60

21,63

1,15

 1

6,56

4,11

1,27

27

35,64

22,99

1,14

 2

7,05

4,42

1,26

28

37,78

24,92

1,14

 3

7,57

4,75

1,26

29

40,04

25,94

1,14

 4

8,13

5,10

1,25

30

42,42

27,52

1,13

 5

8,72

5,47

1,25

31

44,91

29,35

1,13

V preglednici št. 2 so podani podatki za preračunavanje enot tlaka.

Preglednica št. 2: Preračunavanje enot tlaka

 

Bar

Pa*

Torr

Kp/cm2

Bar

1

100.000

750,06

1,0197

Pa

10-5

    1

7,5 • 10-3

13,6 • 10-4

Torr

13,3 • 10-4

133,323

   1

13,6 • 10-3

Kp/cm2

0,981

98.068,06

735,3

      1

Da preprečimo nastajanje kondenzata v notranjih poroznih gradbenih materialih, je dobro, da namestimo ustrezno parno zaporo. Parna zapora bo ustrezno preprečevala prehod vodne pare iz toplejšega, in zato, z vodno paro bolj nasičenega prostora, v hladnejši prostor. Zaporo moramo vgraditi tako, da temperatura na mestu vgraditve ne more nikoli zdrsniti pod temperaturo rosišča, to pomeni k najbližjemu toplemu prostoru in vedno nad slojem toplotne izolacije. čŒe ni tako, lahko parna zapora deluje kot mrzla stena, na kateri se ustvarja kondenzat, kar bi vse skupaj še poslabšalo.

 

 

 Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje