Ogrevanje

Toplotna zašččita


Toplota se vedno prenaša od mest z višjimi temperaturami k mestom z nižjimi temperaturami, zato dve telesi z različnima temperaturama ne moreta obdržati drugo ob drugem svoje temperature, ampak ju sčasoma izenačita. Razlikujemo tri vrste prenosa toplote:  toplotno konvekcijo, toplotno sevanje in toplotno prevajanje. Pri toplotni konvekciji transportira toploto plinski ali tekočinski tok, ki je nastal zaradi lokalnega ogrevanja in vpliva težnosti (na primer ogrevanje sobe z zračnimi tokovi, ki se dvigajo ob radiatorjih, toplovodno ogrevanje).

Toplotno sevanje je neodvisno od snovi za prenos toplote in nastaja tudi v brezzračnem prostoru. Vsako toplejše telo oddaja toploto s seva njem (elektromagnetno valovanje), predvsem v infra rdečem delu spektra. To sevanje ima torej  relativno dolgovalovno dolžino. Telesa, ki toploto v veliki meri absorbirajo (na primer saje), tudi močno sevajo. Imamo pa tudi take snovi (na primer zrak), ki sicer prepuščajo toplotne žarke (sončne žarke), vendar pa se pri tem le malo segrejejo. 

Primer poteka temperature na stenah in v njih brez (a) izolacijskih plasti in (b) z njimi.
Primer poteka temperature na stenah in v njih brez (a) izolacijskih plasti in (b) z njimi.

Pri prevodu toplote poteka transport toplote v notranjosti trdnih teles in znotraj tekočin in plinov. Pri tem je hitrost prevajanja toplote odvisna od toplotne prevodnosti, od toplotne kapacitete snovi ter od temperaturne razlike. Toplotna prevodnost določene snovi je podana s količino toplote (v kWh), ki preide v eni uri (h) skozi kocko iz te snovi s prostornino 1 m3 pravokotno med nasproti ležečima si ploskvama in če vlada med tema dvema ploskvama temperaturna razlika ene stopinje. 

Toplotne prevodnosti raznih snovi:

~50omet.0,60...0,732,5les~0,15~ 1,5heraklit0,070,75plutovina~ 0,035~ 0,70umetne penaste snovi0,035

jeklo ~50 omet. 0,60...0,73
granit, marmor 2,5 les ~0,15
železobeton ~ 1,5 heraklit 0,07
opečni zid 0,75 plutovina ~ 0,035
okensko steklo ~ 0,70 umetne penaste snovi 0,035

Toplotna kapaciteta (kWh/K) določenega telesa je količina toplote, ki mu jo moramo dovesti ali pa odvzeti, da bi spremenili njegovo tempera turo za 1 K (eno stopinjo).

V primeru plošče iz snovi s toplotno prevodnostjo l predpostavljamo, da se toplota prevaja od ene strani te plošče s površino A (m2) na nasproti ležečo ploskev ter da je plošča debela d (m). Upornost proti prevajanju toplote skozi to ploščo R l (to je toplotno izolacijsko število te plošče) izra čunamo po obrazcu:

Rl   = d/U( l €€¢ A)

Toplotno izolacijsko število te plošče je torej upornost, s katero se upira toplotnemu toku plošča s površino A{m2) in debelino d (m). Čim večja je debelina plošče, čim manjša je površina plošče in čim manjša je toplotna prevodnost snovi, iz katere je narejena plošča, toliko večja je njena upornost proti prevajanju toplote (glej sliko).

Najboljši toplotni izolator je vakuum (hkrati z učinkovito zaščito pred sevalno toploto). Pomislimo samo na termovke. Te imajo dvojno stekleno steno, ki je znotraj posrebrena, vmesni prostor pa je evakuiran. Posre brena plast močno ovira sevalno izmenjavo toplote, vakuum pa prepre čuje prevajanje toplote.

V gradbeništvu se uporabljajo za toplotno izolacijo snovi, ki so slabi prevodniki toplote. To so predvsem luknjičave snovi. Pri sestavljenih gradivih določimo toplotno izolacijsko število tako, da seštejemo toplotna izolacijska števila, ki smo jih določili za vsako snov posebej. Izračun in določitev toplotnih izolacijskih števil raznih sestavljenih gradiv največ krat predpisujejo ustrezni standardi.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje