Ogrevanje

Zamenjava ogrevalne naprave

Danes lahko izbiramo med številnimi ogrevalnimi sistemi, ki delujejo z različnimi energijskimi viri


Ogrevalno napravo večstanovanjske ali enodružinske hiše, ki je bila vgrajena pred več leti je potrebno sanirati ali v celoti zamenjati s takšno, ki je sam svoj energetski proizvajalec, kar pa ni vedno najboljša rešitev in tudi ni okolju prijazna rešitev. Danes lahko izbiramo med številnimi ogrevalnimi sistemi, ki delujejo z različnimi energijskimi viri, z okolju prijazno energijo, ki postajajo tendenciozno in dolgoročno gledano v primerjavi s kurilnim oljem in zemeljskim plinom vse bolj konkurenčni. Vsekakor se izplača pred zamenjavo ogrevalnega sistema napraviti različne primerjave.

Toplotna črpalka

Toplotna črpalka deluje v povprečju z dvema tretjinama tople iz okolja in z eno tretjino električne energije. Toploto iz zraka, zemlje, vode ali odpadne vode industrijskih procesov, lahko uporabimo za ogrevanje zgradb ali za pripravo tople vode. S pomočjo toplotne črpalke povišamo temperaturo, ki je potrebna za ogrevanje stanovanja ali tople vode. Da to dosežemo, potrebuje električno energijo (1/3 energije).

Različni energijski izvori zagotavljajo različne izkoristke. Tako se na primer poraba odpadne toplote v industriji izkaže za zelo gospodarno. Nekaj manj učinkovito je koriščenje zemeljske toplote (s pomočjo zemeljskih sond), in toplote dobljene iz podtalnice in površinskih voda. Toplota dobljena iz zunanjega zraka ima najnižji izkoristek. V načelu velja: manjša kot je temperaturna razlika med izvorom toplote in potrebno ogrevalno temperaturo, toliko učinkovitejše je ogrevanje.

Slika 1 -Toplotna črpalka, ki koristi toploto iz okolja
Slika 1 -Toplotna črpalka, ki koristi toploto iz okolja

S toplotno črpalko v nekaterih primerih zagotovimo celotno potrebno toploto za ogrevanjein pripravo tople vode, tako da ne potrebujemo niti rezervoarja za gorivo, nitidodatne peči in dimnika za ogrevanje.

Kateri pogoji morajo bitiizpolnjeni, da lahko vgradimo toplotno črpalko?  

 • Toplotne črpalke so predvsem učinkovite, če je zgradba zelo dobro toplotno izolirana in če ogrevalni sistem obratuje z nizko temperaturnim režimom.
 • Toplotna črpalka mora biti prilagojenaogrevalnemu sistemu. Zato je obvezno predvgradnjo toplotne črpalke in ogrevalnegasistema izdelati projekt, ki je skladen z zahtevami po  mednarodnih smernicah D-A-CH.

Pri vgradnji toplotne črpalke, ki koristi toplotoiz vode, je potrebno predhodno pridobiti koncesijo za njeno uporabo.

Daljinsko ogrevanje

Daljinsko ogrevanje deluje kot velika naprava za centralno ogrevanje, saj prekorazdelilnega omrežja oskrbujejo številne objekte ali stanovanjska naselja stoplo vodo za ogrevanje in sanitarno vodo. Daljinska ogrevanja so najboljrazširjena v mestih ali v strnjenih naseljih, kjer je na relativno majhnemobmočju veliko število stanovanjskih zgradb.  Ena izmed možnosti pridobivanja toplote, potrebne za daljinsko ogrevanjeje sežiganje smeti. - slika 2 

Manjši sistemi daljinskega ogrevanja lahko delujejo s toploto iz velikih ogrevalnihnaprav ali s pomočjo odpadne toplote, ki se sprošča v različnih industrijskihproizvodnjah, na primer odpadne tople vode, dimnih plinov itd. 

Kateri pogoji morajo bitiizpolnjeni, da se lahko priključimo na daljinsko ogrevanje?

 • Osnova za dobavo toplote jepredhodno sklenjena pogodba o dobavi toplote, ki jo skleneta naročnik in dobavitelj. Pogodba določapravila in pogoje o dobavi toplotne energije. V pogodbi so tudi točno določeni tehnični pogoji dobave.
 • Za priključek na cevni razvod,predajno postajo in za toplotni izmenjevalec mora biti zagotovljen dovolj velikprostor v stanovanjskem objektu. Prostor, ki smo ga potrebovali za oljnirezervoar ali kurilnico lahko uporabimo za druge namene.

Ogrevanje z lesom

Drva spadajo med energent, ki jenevtralen na CO2. Drva lahko kot energent koristimo na številnenačine. Les je s CO2 nevtralen energent, ker je pri rasti vezan na veliko CO2, ki se priizgorevanju ali trohnenju ponovno sprošča. Na tržišču je danes na razpolagoveliko število ogrevalnih sistemov, ki omogočajo kurjenje z lesom, na primerkaminska peč (slika 3). V velikih ogrevalnih sistemih, na primer v povezavi zogrevanjem, se lahko lesni sekanci uporabljajo neposredno dobavljeni izgozda.   

Primerjava ocen in prihrankov energije za ogrevanje različnih energentov prikazuje slik 3.

Slika 3 - Ogrevanje s peleti je prihranekenergije in denarja
Slika 3 - Ogrevanje s peleti je prihranekenergije in denarja

Za eno inveč družinske hiše se priporoča za ogrevanje uporaba pelet. S peleti lahkoogrevamo s popolno avtomatiko in za delovanje ne potrebujemo veliko dela. Lesnipeleti so izdelani iz stisnjenih ostankov žaganja in ne vsebujejo nobenihdodatkov. Ogrevanje s peleti je dobra alternativa, če moramo zamenjatiogrevanje z kurilnim oljem (v prostor za kurilno olje lahko vgradimo silos zashranjevanje peletov). Vsak ogrevalni sistem je mogoče kombinirati tudi ssolarno napravo. Seveda pa je ogrevanje s peleti zelo konkurenčno v primerjaviz ogrevanjem s kurilnim oljem, zemeljskim plinom ali toplotno črpalko.  

Kateri pogoji morajo bitiizpolnjeni, da lahko vgradimo ogrevalno napravo za kurjenje s peleti

 • Toplotni priključek za ogrevanjes peleti je smiseln samo, kadar je zagotovljena nabava peletov.
 • Na razpolago mora biti dovoljprostora za ogrevalni kotel in shrambo peletov. Prostor, ki ga potrebujemo za ogrevanje s peleti jeprimerljive velikosti z ogrevanjem s kurilnim oljem.
 • Izvedbo projekta je potrebnonaročiti pri strokovnjaku s tega področja ogrevalne tehnike.

Sončna energija

Sonce nam pošilja prijazno energijodirektno v hišo. Ogrevalna naprava v stanovanjski hiši ne ogreva samo bivalnih prostorov, temveč omogočatudi pripravo tople vode. Energijo, potrebno za toplo vodo, lahko dobimodirektno od sonca. V poletnem obdobju lahko sanitarno vodo segrevamo s pomočjosončnih zbiralnikov, v prehodnih obdobjih, predvsem za namene ogrevanjastanovanjskih prostorov pa jo moramo še »samo dogreti«. V velikihstanovanjskih zgradbah lahko na ta način zagotovimo skoraj polovico energije,ki jo potrebujemo za pripravo tople sanitarne vode, in s tem znatno zmanjšamoodvajanje škodljivih emisij in CO2 v okolje.

Kakšne somožnosti oziroma izkoristki sončne energije za pripravo tople sanitarne vodeprikazuje slika 4.

Slika 4 - Izkoristki sončne energije vmesecih leta
Slika 4 - Izkoristki sončne energije vmesecih leta

Solarnoenergijo lahko v cilju zmanjšanja porabe energije uporabimo za namene talnegaogrevanja ali kot dopolnilo ogrevanja z radiatorjem. Amortizacija solarnenaprave za ogrevanje sanitarne tople vode se z ozirom na investicijski vložek,in zaradi nenehnega draženja energije lahko relativno hitro obrestuje. Vrazvitejših in energetsko razgledanih državah se daje takšni vgradnji vse večjapodpora in denarni prispevek.

Kateri pogoji morajo bitiizpolnjeni, da lahko vgradimo solarno napravo?

 • Potrebnaje dovolj velika ravna streha ali streha z določenim naklonom, obrnjena na jug, jugozahod ali jugovzhod.
 • Potreben je prostor za sončne zbiralnike, približno en kvadratni meterna osebo, velja za solarno ogrevanje   v večstanovanjskihobjektih ali pa štiri do pet kvadratnih metrov na gospodinjstvo.
 • Potrebujemoprostor za namestitev večjega sončnega toplotnega hranilnika in za cevnopovezavo med sončnimi zbiralniki in cevno instalacijo.

Fosilna goriva: Zemeljski plin in kurilno olje

Pri izgorevanju zemeljskega plina inkurilnega olja nastaja CO2, zato je varčevanje brezpogojno potrebno. Pri izgorevanju kurilnega olja ali zemeljskega plina nastaja CO2, kibistveno vpliva na onesnaženje okolja oziroma klimo. Zaloga zemeljskega plinain nafte so omejene, vendar kljub povpraševanju cene posledično iz leta v letonaraščajo.

Transportnafte se v glavnem vrši z ladjami in po železnicah, medtem ko se transportplina v glavnem vrši po dolgih cevnih napeljavah direktno do porabnika ali doplinskih rezervoarjev (slika 5). Vse to pa je lahko zaradi nesreče ali puščanjainstalacije dodatna nevarnost za naše okolje. Nafta in plin sta dragocenisurovini in zato ne smeta biti prvenstveno namenjeni za ogrevanje. Zato jeprav, preden se odločimo za ogrevalni sistem s kurilnim oljem ali plinom, daraziščemo možnost ogrevanja z obnovljivimi viri energije. Odločitev zaobnovljivi vir je zagotovo najboljša odločitev. V kolikor se odločimo zafosilno gorivo, ima zemeljski plin, v primerjavi s kurilnim oljem, velikoekološko prednost. 

Zemeljski plin proizvaja manj CO2 kot kurilno olje. Na osnovi kemijske sestave se sproščajopri izgorevanju zemeljskega plina manjše količine CO2 kot prikurilnem olju. Najboljša rešitev je torej vgradnja kondenzacijskega kotla. Vkolikor je ogrevalni sistem pravilno določen in reguliran, lahko znaša letniprihranek tudi do 10 procentov potrebne energije. Zemeljski plin je primerentudi za kogeneracijo, kjer lahko istočasno zagotovimo proizvodnjo toplote inelektrične energije. 

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni,da lahko ogrevanje priključimo na omrežje zemeljskega plina?

 • V hišo ali vsaj po cesti mora biti speljanaplinska napeljava.
 • Od distributerja mora biti zagotovljenadobava plina.
 • Načrt in izvedba morata biti prepuščenakvalificiranemu strokovnjaku. 
Slika 6: Kurilno olje in rast cen
Slika 6: Kurilno olje in rast cen

Kurilno olje je še vedno najpogosteje uporabljen energent. Do prve energetske krize jekurilno olje veljalo kot cenovno najugodnejši energent in je imelo tudištevilne druge prednosti- lahko shranjevanje in visoko energijsko vrednost.Politični dogodki v   državah izvoznicahin problemi s transporti imajo velik vpliv na spreminjanje cene nafte. Priodločitvi za vgradnjo ogrevalnega sistema z ogrevanjem na kurilno olje sepriporoča uporaba kondenzacijskega oljnega kotla. S pravilno vgradnjo in dobroregulacijo lahko letno prihranimo šest  do deset odstotkov goriva. Vse bolj se tudi priporoča uporaba ekološkegakurilnega olja, ki vsebuje malo žvepla.

Na sliki 7 je vidna primerjava gibanja cen kurilnega olja v primerjavi z zemeljskim plinomin elektriko.

Slika 7 - Kurilnoolje in primerjava cen, plin - olje
Slika 7 - Kurilnoolje in primerjava cen, plin - olje

Kateri pogoji morajo bitiizpolnjeni, da lahko ogrevamo s kurilnim oljem?  

 • Rezervoar kurilnega olja mora imeti ustreznedimenzije in biti vgrajen tako, da ne more priti do izliva v podtalnico.
 • Skladišča z nevarnimi tekočinami, ki ogrožajopodtalno vodo, morajo odgovarjati predpisom in pregledane.

Zamenjava ogrevalnega sistema

Opis postopka:

Zamenjava centralnega ogrevanja spada med težja opravila, zato je prav, da ukrepamo korakza korakom:

Prvič: Vzeti si moramo dovolj časa

Vzeti simoramo dovolj časa in razmisliti o številnih variantah za izbiro sistema.Pridobiti več ponudnikov in narediti dobro primerjavo. Razdeliti časovnoposamezne faze dela, saj lahko obnova traja tudi do več mesecev.

 

Drugič: Izbira toplotne izolacija

Načelomavelja, preden se odločimo za zamenjavo sistema moramo zagotoviti, da bo poobnovi poraba energije v zgradbi kolikor je mogoče znižana, zato je nujnopotrebno izvesti dobro toplotno izolacijo fasade, kletne plošče, oziroma vsehgradbenih elementov, vključno z vgradnjo oken s toplotno izolacijskimi stekli.Dobra toplotna izolacija prinese veliko, saj je z zmanjšanimi toplotnimiizgubami potrebna tudi manjša ogrevalna naprava, ki zagotavlja manjšo porabogoriva in izpolnjuje zahteve za pridobitev energetske izkaznice. Energijskaizkaznica zagotavlja zgradbo s termično kvalitetnim ovojem. Energijskaizkaznica pove, koliko energije na kvadratni meter na leto porabimo zaogrevanje.

Tretjič: Glede izbire energenta seposvetovati s strokovnjakom

Najboljšaodločitev je zagotovo, da obstoječo napravo zamenjamo z enakim ogrevalnimenergentom. Vsekakor pa pomeni da premislimo tudi na alternativo in morebitipreidemo na zamenjavo in se odločimo za vgradnjo sistema z obnovljivim viromenergije, s katerim bomo istočasno tudi manj obremenjevali okolje. Knačrtovanju je potrebno pritegniti izkušenega strokovnjaka, najbolje jestrokovnjaka za projektiranje hišne tehnike ali energetskega svetovalca.Strokovnjaku je treba nuditi dovolj informacij, da bo lahko našel pravorešitev.

Četrtič: Uporaba okolju prijaznetehnologije

Polegizbire energenta, se lahko srečamo še s številnimi drugimi ukrepi, da najdemopravo rešitev:

 • Izbrati je potrebno ogrevalni sistem, ki boistočasno zagotavljal ogrevanje in pripravo tople vode.
 • Izračun potrebne moči ogrevalne naprave jenaloga, ki jo moramo zaupati strokovnjaku. Pri izbiri novega sistema ne smemo dodati rezerve.Potrebna izračunana moč naprave ima zadovoljivo moč, da lahko zadovolji potrebepo ogrevanju in pripravi tople vode.
 • Vgraditi je potrebno sodobno obtočno črpalko,saj le ta prihrani veliko električne energije, v  primerjavi s črpalkami, ki so bile izdelanepred letom 1990.
 • K ogrevalnim telesom je potrebno obveznovgraditi termostatske ventile, da lahko stanovalci regulirajo temperaturo v prostoru.Individualna regulacija bo do leta 2010 postala obvezna po številnih regijah.

Petič: Ponudba za vgradnjo inpričakovana podaljšana garancija

Predizvedbo obnove ali zamenjave ogrevalnega sistema je potrebno pridobiti več ponudb in skleniti pogodbo za izvedbo del. V ponudbi mora vsak izvajalecopisati izvedbo del z vrsto materialov, ki jih bo vgradil in tehničnouporabnost del, ki jih bo izvedel na »ključ«. Od izvajalca je potrebno skupaj sponudbo zahtevati tudi rok garancije. Številna podjetja, oziroma proizvajalcikvalitetnih energetskih naprav, ki s svojimi kooperanti organizirajoizobraževanje, dajejo podaljšano garancijsko dobo tudi do deset let.  

 

Šestič: Vgradnja, nastavitev in poskusno delovanje

Preden prične ogrevalna napravaobratovati, moramo predhodno opraviti tlačni preizkus in nastavitev. Izvajalskopodjetje mora pred predajo opravljenih del izdelati obratovalna navodila zadelovanje. Seveda pa mora izvajalsko podjetje v garancijskem obdobju poskrbetiza redno servisiranje in za optimiranje ogrevalnega sistema.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje