Vodovod

Plinski grelnik vode


Od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja dalje morajo biti vsi plinski aparati, ki pridejo na tržišče opremljeni s CE oznako. To velja za vse plinske aparate, ki se uporabljajo za ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo ali za prhanje. Oznaka CE označuje varnost naprav in se prilagaja normam, ki jih predpisuje EU. Oznaka DVGW ostaja, ker jamči za kvaliteto, zanesljivost in varnost naprav. To je v veliko pomoč naročniku, kot tudi instalaterjem, ker ta oznaka resnično jamči za visoko kvaliteto.

Opis plinskega pretočnega grelnika vode

V pretočnem grelniku vode ogrevamo vodo, ki se skozenj pretaka. Zato priteka vanj vedno sveža voda.

Na sliki je prikazan shematski prerez pretočnega plinskega grelnika vode z njegovimi najvažnejšimi deli. Jedro priprave je menjalnik toplote, po katerega ceveh se pretaka voda in katerega zunanja površina je izpostavljena toku vročih zgorevalnih plinov. Ti vroči kurilni plini oddajo pritem večji del svoje toplote ogrevalnim površinam menjalnika toplote. Prenos toplote je odvisen od toplotne prestopnosti, ta pa predvsem od relativne hitrosti kurilnih plinov ob ogrevalnih površinah in veličin stanja plinov ter od temperaturne razlike med kurilnimi plini in ogrevalno površino. Ker pa je prenos toplote odvisen tudi od velikosti ogrevalnih površin, je zunanja stran cevi rebrasta. S površine cevi se prevaja toplota po materialu cevi na njeno notranjo stran. Čim večja je toplotna prevodnost uporabljenega materiala, tem večja je količina prenesene toplote. Od notranjosti cevi prehaja nato toplota na tok vode, pri čemer so važni faktorji tako hitrost vode kakor tudi temperaturna razlika med cevjo in vodo.

Slika - Pretočni plinski grelnik vode
Slika - Pretočni plinski grelnik vode

Gorilnik skrbi za popolno in brezhibno zgorevanje plina. Z vžigalnim plamenčkom ohranjamo pripravo sposobno za obratovanje (sodobni kotli so za vžig gorilnika opremljeni z elektroniko). Ta plamenček pa skupaj z vžigalnim varovalom tudi preprečuje odtekanje plinov ne da bi zgoreli. Regulator količine plina vzdržuje konstanten dotok plina h gorilnikom in varuje pripravo pred preobremenitvijo. Voda krmili plinski ventil s pomočjo membrane in Venturijeve cevke. Regulator za količino vode vzdržuje konstantno naravnano količino vode (neodvisno od tlaka vodovoda) s tem, da ob višjem tlaku ustrezno duši pretok vode. Z regulatorjem temperature naravnamo zaželeno temperaturo vode; z njim dejansko uravnavamo količino vode, ki teče skozi grelnik, kar vpliva na iztočno temperaturo vode.

Če hočemo odvzeti vročo vodo, moramo najprej postaviti ročaj pipe za plin v vžigalni položaj in nato prižgati plin, ki izteka iz vžigalnega gorilnika. Zaradi toplote vžigalnega plamenčka pa se ukrivi prosti konec bimetalne vzmeti navzdol, s čimer se odpre ventil vžigalnega varovala na gorilniku. Če nato premaknemo ročaj pipe za plin v položaj »vklop«, potem šele pride plin pod še zaprti ventil za plin, katerega krmili pretok vode. 

Ko odpremo ventil za vročo vodo, povzroči tekoča voda pred Venturijevo cevko določen nadtlak, v ožini pa podtlak. Nadtlak in podtlak delujeta na spodnjo oziroma zgornjo stran membrane in jo pri pretoku minimalne količine vode toliko dvigneta, da se popolnoma odpre ventil za plin (krmiljen s pretokom vode), ki ga sicer vzmet pritiska navzdol. Plin zato priteka h gorilniku in se vžge ob vžigalnem plamenčku. Dvigajoči se zgorevalni plini nato ogrevajo vodo, ki teče skozi menjalnik to­plote. Pri pomanjkanju vode prevlada sila ventilne vzmeti in zapre ventil za plin, krmiljen s pretokom vode, zato segrelnik ne more poškodovati (varovalo pri pomanjkanju vode).

Isto se zgodi tudi, ko zapremo ventil za vročo vodo: voda preneha teči, tlak na membrano se izenači in vzmet plinskega ventila za preplinski ventil, krmiljen s pretokom vode, zato gorilnik ugasne; vžigalni plamenček pa gori naprej, da grelnik lahko znova uporabimo.

Če zapremo dotok plina k vžigalnemu gorilniku ali pa če ugasne vžigalni plamenček iz kateregakoli razloga, se ohladi bimetalna vzmet in se povrne v svojo izhodiščno lego. Ventil vžigalnega varovala se zapre zaradi vzmetne sile. Zato ne more priti plin do gorilnika in od njega iztekati ne da bi zgorel, čeprav je ventil za vročo vodo odprt in teče voda skozi pripravo.Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje