Vodovod

Izvedba odtočne instalacije v zemlji


Nekoč najpogosteje uporabljene cevi za odtočno kanalizacijo iz litega železa, svinca ali kamenine, se danes uporabljajo le še v zelo redkih primerih. Večino omenjenih cevi so nadomestile cevi iz plastičnih materialov. Cevi so izdelane iz polietilena ali propilena  in so odporne proti vročini, raznim kislinam in raztopinam. Po oznakah jih delimo v dve skupini, in sicer: cevi z oznako HT, ki so izdelane v sivi barvi in so namenjene za uporabo odtočnih vodov z visoko temperaturo, ter  cevi z oznako KG (slika 1), ki so v rdečerjavi barvi in jih uporabljamo za polaganje v kleteh, oziroma jih polagamo direktno v zemljo (preglednica 1).

Povezava cevi je enostavna. Ena stran cevi je gladka, na drugi strani je oblikovana objemka z vstavljenim tesnilnim gumijastim obročem. Tako izvedemo spoj cevi zgolj z vtikom ene v drugo. Za priključek hišnih odtočnih instalacij na čistilno jamo ali javno kanalizacijo za odvajanje odpadne vode uporabljamo cevi iz kamnin ali betona.

Preglednica 1 - Mere za PVC-U kanalizacijskih cevi (KG cevi) v mm

 

DN

Cev

Objemka

 

Debelina stene s

Ø od zunaj

Ø od zunaj

Dolžina l

100

125

150

200

250

300

400

500

110

125

160

200

250

315

400

500

126

142

180

223

282

350

442

552

76

85

100

120

140

160

190

220

  3,0

  3,0

  3,6

  4,5

  6,1

  7,7

  9,8

12,2

Načrtovanje osnovnih linij

Pomembno je pravilno načrtovanje, saj popravilo nepravilno oziroma slabo izvedene odtočne kanalizacije kasneje skorajda ni mogoča. Pri načrtovanju vodenja odtočnih cevi veljajo podobna pravila kot za vodovodno instalacijo - razdalje zbiralnih vodov in priključkov do vertikalnega voda naj bodo čim krajše, saj s tem je zmanjšamo možnost zastajanja odplak.

Slika 1 - KG kanalizacijska cev

Na osnovi prostorske lokacije objekta in priključka za odvod se določi glavni vod odtočne kanalizacije, vključno s padcem. Razdalje zbiralnih vodov in priključkov do vertikalnega voda morajo biti čim krajše, kar zmanjša možnost zastajanja odplak. V primeru, ko je glavni odvod iz kleti, je mogoče združiti vse padne vode že v objektu. S tem se zmanjša število povezav na osnovni liniji. Upoštevati je potrebno sledeče:

Dimenzioniranje

Odtočne vode iz hiše navadno odvajamo v deljenih sistemih (deljena kanalizacija), ali izjemoma, v enem sistemu (mešana kanalizacija). Odtočni kanalizacijski vod, ki ga položimo v zemljo mora biti minimalnega premera DN 100. V kolikor dovoljujejo hidravlični izračuni, pa je mogoče vgraditi cevi s premerom DN 80.

Padec

-          Normalni padec za zemeljsko instalacijo znaša 1 : 50, kar znese 2 cm/m.

-          Minimalni padec je odvisen od preseka cevi, (glej preglednico 1).

-          Maksimalni padec je 1 : 20. Za večje višinske razlike se padci določajo skladno s čistilnimi odprtinami.

V preglednici 2 so prikazani minimalni padci J pri ležečih odvodnih instalacijah po DIN EN 12056 in DIN 1986-100.

Preglednica - 2 Minimalni padec J pri ležečih odvodnih instalacijah

Vrsta instalacije

    Minimalni padec J

Veljavni predpisi

Neprezračene priključne instalacije

1,0 % (1:100)

1 cm/m

DIN EN 12 056, tabela 5

Prezračene priključne instalacije

0,5 % (1:200)

0,5 cm/m

DIN EN 12 056-2 tabela 8

 

Zemeljske in zbirne instalacije znotraj zgradbe

- Odpadne vode (stopnja polnjenja 0,5)

- Deževnica (stopnja polnjenja 0,7)

 

 

0,5 % (1:200)

0,5 % (1:200)

 

 

0,5 cm/m

0,5 cm/m

 

 

DIN 1986-100, del 8.3. in 5

DIN 1986-100, del 9.3.5.2

 

Zemeljska instalacija za odpadno - na primer mešano vodo in deževnico zunaj zgradbe

(stopnja polnjenja O,7)

 

      1: DN

 

     -

 

DIN 1986-100, del 9.3.5.2

(korekcija 1)

 

Spremembe smeri

-          Zemeljski vod je priporočljivo položiti v čim bolj ravni liniji in paralelno s temelji.

-          Spremembo smeri smemo izvesti samo s predpisanimi 15o; 30o in 45o loki (slika 2).

-          Sprememba smeri pod manjšim kotom 90o ni dovoljena. S tehničnega vidika je priporočljiva izvedba z dvema 45o lokoma, med katerima se, zaradi umirjanja, vstavi raven, kratek kos cevi.

Slika 2 - Cevni loki

Odcepi

Sprememba smeri pod manjšim kotom 90o ni dovoljena. S tehničnega vidika je priporočljiva izvedba z dvema 45o lokoma, med katerima se, zaradi umirjanja, vstavi raven kratek kos cevi.

Slika 3 -  Spremembo smeri izvajamo z različnimi cevnimi loki in odcepi

Pri odvodih zakopanih v zemljo, kakor tudi pri  zbirnih cevnih odvodih za kanalizacijo, smemo uporabljati le 45o odcepe (slika 3). čŒe se želi omejiti povratno namakanje je potreben minimalen nagib 15o od začetka do konca linije. Najmanjša razdalja med dvema cevnima odcepoma mora znašati, glede na premer cevi, približno  25 do 50 cm. Uporaba dvojnega odcepa za spremembo smeri v ležečih instalacijah ni dovoljena (slika 4).

Slika 4 - Uporaba dvojnega odcepa za spremembo smeri v ležečih instalacijah ni dovoljena

Sprememba dimenzije

Odvodnih cevnih instalacij v smeri pretoka ne smemo nikoli zmanjševati. Izvedemo lahko le prehod na večjo dimenzijo z odgovarjajočimi prehodnimi kosi. Pri ekscentrično nameščenih prehodih, teče cev, poravnana z vrhom cevi, skozi nastavek (slika 5). S tem se zagotovi boljše prezračevanje zemeljske cevne instalacije.

Slika 5 - Prehodni kos

Zamenjava materialov

Menjava posameznih delov se sme opraviti samo z enakimi dimenzijami in odgovarjajočimi materiali, ki se lahko medsebojno spajajo. Oblikovni deli in tesnila morajo prav tako biti odgovarjajočih dimenzij.

čŒistilna odprtina

Cevi in smradne zapore ali čistilne odprtine s pravokotno odprtino (za vse odvodne cevi) ali na primer z okroglo odprtino (za priključke, padnih in zbirnih instalacij) so predpisane:

-          v zemlji in zbirnih instalacijah mora biti vgrajena minimalno na vsakih 20 m

-          v zemeljski instalaciji brez spremembe smeri s premerom ≤ DN 150 se vgradi minimalno na vsakih 40 m, pri premerih ≥ 200 pa na vsakih 60 m

-          pri zemeljskih instalacijah in pri instalacijah s spreminjanjem smeri > 30o je potrebno kolikor je mogoče vgraditi čistilno odprtino blizu spremembe smeri.

Na sliki 5 je prikazan način vgradnje pravokotne čistilne odprtine in smradne zapore.

Slika 6 - čŒistilna odprtina in smradna zapora

Minimalno prekritje zemeljske cevne instalacije mora znašati od 40 do 45 cm. Jašek v katerem je zakopana odvodna instalacija se mora zapolniti s peskom in srednje debelim prodom, debeline okoli 25 cm na cevjo. Priporočljivi niso materiali, ki nažirajo cevi in tesnila.

 Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje