Vodovod

Protipožarna zaščita


Vsako leto naredijo požari po celem svetu veliko materialne škode. Nažalost pa zahtevajo tudi veliko število smrtnih žrtev. Zastrašujoča poročila o velikih požarih v stanovanjih, družinskih naseljih, hotelih, industrijskih objektih itd., slišimo skoraj vsak dan. Tudi Slovenija ni izjema. Z vsemi omenjenimi problemi se srečujemo skoraj vsak dan.

Nenadzorovani požar je proces nepopolnega izgorevanja različnih materialov. Hitrost razvoja požara po prostoru je v odvisnosti od gorljivih materialov. Sočasno z izgorevanjem materialov v prostoru, stalno narašča količina sproščene toplote in temperature, ki lahko presega tudi več kot 600 °C. Zato pride v prostoru do nagle razširitve požara. Plameni zajamejo celoten prostor in požar preide v fazo polno razvitega gorenja. Ta prehod imenujemo "flash over" oziroma požarni preskok. Od tega trenutka dalje, je potek požara odvisen, predvsem od geometrije in ventilacije prostora, ter količine gorljivih snovi.

Osnovni namen postavitve vgrajene gasilne naprave je zaščita premoženja, še posebej v primerih večjih, odprtih in požarno močneje ogroženih površin.

Preglednica 1 - prikazuje gasilne naprave za požarno zaščito

 Aktivna požarna zaščita

Namen aktivne požarne zaščite je v čim krajšem času in čim bolj natančno locirati kraj požara, ga javiti in storiti vse za nadaljnjo preprečitev širjenja ognja.

Aktivno požarno zaščito, med katero sodijo požarni javljalniki, stabilne naprave za gašenje, naprave za protipožarno hlajenje, ventilske postaje, črpalke postaje za vodo, sistemi za nadzor dima in toplote, naprave za javljanje isker v cevovodih, naprave za javljanje gorljivih plinov in par, ter varnostna razsvetljava, je potrebno pred uporabo preizkusiti in si pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju.

 Na sliki 1, 2 in 3 so prikazani sistemi za vodno gašenje požarov preko omrežja opremljenega s hidranti.


Slika 1 - Cevno omrežje za vodno gašenje z vgrajenimi zidnimi hidranti

Zakon o gradnji objektov zahteva mehansko odpornost in stabilnost objektov pred požarom. Teh zahtev, brez elementov pasivne požarne zaščite skoraj ni mogoče izpolniti.

Slika 2 - Vertikalni vod z zidnimi hidranti za mokro gašenje požara

V zadnjih letih skokovito narašča škoda v industrijskih objektih.   Pojavljajo pa se tudi požari v šolah in vrtcih, ki so se,na srečo, do sedaj končali brez žrtev. Kaj storiti, da ne bo žrtev in da bo škoda čim manjša? čŒe že ne moremo preprečiti požarov, poskušajmo vsaj omiliti njihove posledice. Posledice nenamernih napak, namernih požigov, nepredvidljivih samovžigov, skratka posledice požara lahko omejimo s primerno požarno zaščito.

Slika 3 - Zidni hidrant s komplet opremo za suho in mokro gašenje

Preglednica 2 - Zidni hidrant z oznakami za priključke in dimenzijami

Tlačna cev po DIN 14 811

Oznaka

DN

d1

D

C 42

C 52

B

A

  25

  42

  53

  75

112

  25 mm

  42 mm

  52 mm

  75 mm

110 mm

Požarno varnostni ukrepi morajo preprečiti širjenje požara, ne glede na njegov razlog nastanka. V osnovni opredelitvi lahko požarno zaščito razdelimo na tri poglavitne skupine ukrepov:

  • pasivna požarna zaščita
  • aktivna požarna zaščita
  • organizacijski ukrepi

Zakonske zahteve

Ukrepi pasivne požarne zaščite so vsi gradbeno tehnični ukrepi za preprečevanje širjenja požara. Proizvodi, ki so vgrajeni s tem namenom, morajo svoje požarne lastnosti dokazati v požarnem preskusu, za kar je njihovim proizvajalcem za ta proizvod podeljen certifikat, s katerim dokazujejo ustreznost proizvoda. Projektiranje pasivne požarne zaščite, vgradnja proizvodov pasivne požarne zaščite in njihovo vzdrževanje pa od odgovornih projektantov, gradbenikov in vzdrževalcev oziroma

lastnikov objektov, zahteva tudi zakonodajalec. Pravilno projektirani, izgrajeni in vzdrževani objekti, morajo v primeru požara:

  • zagotoviti varno evakuacijo ljudi iz objekta
  • zagotoviti varen vstop gasilcev in reševalcev v objekt
  • določen čas zagotoviti nosilnost konstrukcije
  • preprečevati širjenje požara po objektu
  • preprečevati širjenje požara na sosednje objekte.

Preglednica 3 - Podometni in nadometni zidni hidrant izdelan po DIN 3221 in 3222

Model

 Podometni hidrant

Model

Nadometni hidrant

A

Z avtomatskim praznjenjem, dodatna zaščita vode

A

2 prostoležeča gornja izvoda, s praznjenjem

AD

Isto kot A, toda z dodatnim zapiranjem

B

2 prostoležeča gornja izvoda, brez praznjenje

B

Brez avtomatskega praznjenja

Dodatek U

Predvideno kot dodatna zaščita

BD

Isto kot B, toda z dodatnim zapiranjem

Dodatek D

Z dodatnim zapiranjem

Dodatek št. 1

Priključek spodaj; vgradnja zraven cevne instalacije

 

 

Dodatek F

Spuščeno ohišje, zaščita pred nepooblaščenimi uporabniki in z dvema gornjima izvodoma

Dodatek št. 2

Stranski priključek; montaža zraven cevne instalacije

DN

80  1) 100

DN

DN 80:

DN 100:

 

DN 150:

80, 100, 150

2 zgornja C-izvoda

2 zgornja B-izvoda

1 spodnji A-izvod

2 zgornja B-izvoda

1 spodnji A-izvod

Način označevanja

Hidrant DIN 3221 - AD2-80-1,5

Podometni hidrant z avtomatskim praznjenjem z tlačno vodno zaščito (A), s premerom DN 80 in z dvojno zaporo (D) za stransko vgradnjo (2) in dolžina cevi 1500 mm (1,5) m.

1) Centralna vodna oskrba, samo za hidrante DN 80

Oznaka

Hidrant DIN 3222-AFUD-100-1,25

Podometni hidrant z avtomatskim praznjenjem z tlačno vodno zaščito (A), z s spuščenim ohišjem (F) in z dodatno zaščito (U) kakor tudi z dvojno zaporo (D) s premerom DN 100 za cev 1250 mm (1,25) m.

Vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, ki ga sestavljajo cevne napeljave in mehanizmi, sme pregledovati in preizkušati tehnični preglednik strojne stroke. Sistem, ki ga sestavljajo električne napeljave in deli, pa tehnični preglednik elektrotehniške stroke. Sisteme, ki jih sestavljajo cevne napeljave in mehanizmi, ter električne napeljave in deli, pregledujeta usklajeno, tehnična preglednika obeh strok.

Zavezanec mora:
- skrbeti za redno vzdrževanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v rokih, in na način, kot izhaja iz navodil proizvajalca, oziroma tistega, ki je sistem vgradil, in ga lahko izvajajo le pooblaščeni serviserji ali vzdrževalci;
- skrbeti za pregled in preizkus vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite skladno s pravilnikom in obnavljanje veljavnosti potrdila o brezhibnem delovanju sistema;
- hraniti dokumentacijo o pregledovanju in preizkušanju, ter o rednem vzdrževanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, dokler je sistem v obratovanju.
Potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, zavezancu ni treba pridobiti za sistem, ki ga je vgradil, čeprav njegova vgradnja ni predpisana.

S preizkusom vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se ugotovi ali sistem izpolnjuje zahtevane značilnosti in kapacitete, ki morajo biti skladne s predpisi in standardi, po katerih je bil sistem projektiran in vgrajen, ter namembnostjo oziroma tehnologijo, kot je bila upoštevana pri izdelavi projektne oziroma tehnične dokumentacije.

Pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite lahko opravlja pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki pridobi pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Za hidrantno omrežje je potrebno pred začetkom uporabe pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju omrežja. Pooblaščeni osebi, ki pregleduje omrežje, je potrebno predložiti projektno dokumentacijo, na podlagi katere, preglednik opravi pregled in meritev hidrantnega omrežja.

Načrtovanje vgrajene gasilne naprave poteka na osnovi ogleda in načrtov prostorov s tehnološko opremo. Izdela se projektna dokumentacija ob upoštevanju veljavnih pravilnikov s področja sistemov aktivne požarne zaščite.

Osnova za izdelavo projekta je določitev števila con gašenja, glede na razmestitev naprav ali materialov v prostorih. Na podlagi definiranja con se izvrši izračun potrebne količine gasilne tekočine.

Največja izračunana potrebna količina gasilne tekočine na eno cono pa je osnova za izbiro velikosti rezervoarja gasilne tekočine. S količino gasilne tekočine v rezervoarju, oziroma s prostornino rezervoarja, pa je pogojena tudi velikost modula, v katerem se nahajajo elementi naprave z rezervoarjem.

Slika 4 - Sistem gasilske opreme za gašenje požara s pomočjo šprinklerjev

Legenda:

1)       Zbiralnik vode

2)       čŒrpalna naprava

3)       Tlačni vodni zbiralnik

4)       Stisnjeni zrak

5)       Krmilni ventil

6)       Optični alarmni signal

7)       Omrežje za škropilnike (Sprinkler)

8)       Tlačno stikalo

9)       Alarmna naprava

Sistem za avtomatsko javljanje požara uporabljamo za zgodnje odkrivanje požara na varovanem območju. Sistem ga signalizira s sireno in prenosom alarma na varnostni nadzorni center in gasilcem.

Preglednica 4 - Dolžina gasilskih cevi

Gasilske cevi

Škropilni cevni nastavek po DIN 14200

Kratka

Oznaka

d1

Mm

Dolžina

M

Teža

3) kg

Vsebina

l/m

Vsebina

 l

Tlak

  p

bar

 

4 1)

6 1)

8

9 2)

10

12 5)

14

16 3)

18

20 6)

22

24

 

A 1)

110

1

14,0

9,5

15,2

1

11

24

42

54

66

95

130

170

215

265

310

380

2,5

19,3

9,5

23,7

1,5

13

29

52

66

81

115

160

205

260

325

390

465

B 1)

  75

1,6

  7,6

4,4

  7,1

2

15

34

60

76

93

135

185

240

305

374

450

540

C 1)

  52

1,6

4,6

2,1

3,4

2,5

17

38

67

85

105

150

205

270

340

420

505

600

A 2)

110

   5

8,8

9,5

47,5

3

18

41

73

93

115

165

225

295

370

460

550

660

20

26,8

9,5

188,8

3,5

20

45

79

100

125

180

240

315

400

495

600

710

B 2)

  75

5

5,0

4,4

22,1

4

21

48

85

105

130

190

260

340

430

530

640

760

20

16,4

4,4

88,2

4,5

22

50

90

115

140

200

275

360

454

560

680

810

C 2)

42

15

6,1

1,4

20,7

5

24

53

95

120

150

215

290

380

480

590

715

850

30

11,4

1,4

41,4

6

26

58

105

130

160

235

315

415

525

650

785

935

52

15

 

2,1

31,8

7

28

63

110

140

175

250

345

450

565

700

845

1010

D 2)

25

5

1,4

0,5

2,5

8

30

67

120

150

185

270

365

480

605

750

905

1080

15

3,8

0,5

7,4

9

32

71

125

160

200

285

390

510

640

795

960

1140

F

150

20

 

17,7

353,2

10

33

75

135

170

210

300

410

535

670

835

1010

1200

1) Sesalna cev DIN 14810

2) Tlačna cev DIN 14811

3) Teža s spojkami

Škropilna cev:  1) DM z ustnikom (d = 4), 2) CM z ustnikom (d = 9),  3) BM z ustnikom (d = 16),  4) DM z šobo (d = 6), 5) CM z šobo (d = 12), 6) BM z šobo (d = 22)

                                                           

Slika 4 -  Požarna varnost protipožarnih inštalacij - šprinkler naprav

V primeru da šprinkler naprave potekajo skozi cone objekta kjer šprinkler naprave niso predvidene, morajo izpolnjevati smernice VDS 2092, ki zahtevajo, da morajo šprinkler naprave, vključno z njihovo nosilno podkonstrukcijo (obešala) , izpolnjevati protipožarne zahteve razreda F90. 

V primeru, da cevi šprinkler naprav prevlečemo z zaščitnimi Conlit 150 U ali Conlit 150 P cevaki, brez težav dosežemo razred požarne varnosti F90. Potrebna debelina izolacije je odvisna od oblikovnega faktorja U/A (razmerje med površino, ki jo ogenj objema in pregretega preseka cevi - nosilca), za posamezen konstrukcijski element - cev.

Požarna zaščita je pomembna dolžnost slehernega posameznika. Kljub temu venomer prihaja do požarov, do vse večje požarne škode in celo do žrtev, ki so posledica malomarnosti in nepazljivosti. Večina ljudi ne razmišlja dovolj o tem, kako nevaren je požar. čŒeprav to nevarnost priznavamo, jo le redko povezujemo z lastnim premoženjem in osebno varnostjo. Za večino je požar preveč oddaljena grožnja, da bi poskrbeli za ustrezne zaščitne ukrepe.

Zavedati se moramo, da je tak odnos do požarne zaščite možno spremeniti le s poučevanjem ljudi, da bodo spoznali požarne nevarnosti, ter skrbeli za njihovo preprečevanje, zaradi sebe in drugih. Te aktivnosti in prizadevanja za izboljšanje splošne požarno varstvene kulture, je eno izmed poglavitnih in najtežjih nalog požarne zaščite.

 Strokovna knjiga ogrevanje

Knjiga Ogrevanje


Knjiga »Ogrevanje – vse za ogrevalno tehniko«, ki jo smo jo izdali meseca julija 2013, ne zagotavlja samo znanja o tehniki, zamenjuje tudi številne in že do zdaj uveljavljena mnenja strokovnjakov. Moja želja je , da se s pomočjo kakovostne strokovne knjige, kateri bodo sledile še knjige, kjer bodo opisani sodobni načini o prezračevanju, kakovostni gradnji objektov kot je ničelna energijska hiša ter izvajanje vodovodnih instalacij.

Naročite svoj izvod knjige Ogrevanje